logo
Sprzeda偶 biletow » Uprawnienia do ulg i przejazd贸w bezp艂atnych
Uprawnienia do ulg i przejazd贸w bezp艂atnych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


1. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w na wszystkich liniach s膮 uprawnieni:
a) pos艂owie na Sejm, senatorowie oraz umundurowani (na s艂u偶bie) funkcjonariusze Stra偶y Miejskiej - na podstawie wa偶nych legitymacji,
b) dzieci do 4-go roku 偶ycia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin - na podstawie dokument贸w rodzic贸w (opiekun贸w) lub dziecka umo偶liwiaj膮cych stwierdzenie wieku dziecka,
c) osoby, kt贸re uko艅czy艂y 70 rok 偶ycia, tj. od dnia uko艅czenia - na podstawie dokumentu to偶samo艣ci (ze zdj臋ciem i dat膮 urodzenia),
d) inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia) - na podstawie ksi膮偶eczki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
e) osoby ca艂kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepe艂nosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (stopie艅 znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci wydanym przez lekarza orzecznika,
f) osoby niewidome lub ociemnia艂e wraz z towarzysz膮cym im opiekunem (osoba pe艂noletnia lub pies przewodnik) - na podstawie wa偶nej legitymacji Polskiego Zwi膮zku Niewidomych lub legitymacji Zwi膮zku Ociemnia艂ych 呕o艂nierzy RP,
g) pracownicy Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia艂ej聽zatrudnieni w pe艂nym lub niepe艂nym wymiarze czasu pracy, ma艂偶onkowie pracownik贸w i ich dzieci do lat 18, a dzieci ucz膮ce si臋 i niepracuj膮ce do 25 lat, emeryci i renci艣ci oraz osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych, kt贸rzy bezpo艣rednio przed przej艣ciem na emerytur臋, rent臋 lub do korzystania ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w zak艂adzie oraz wsp贸艂ma艂偶onkowie emeryt贸w, rencist贸w i os贸b korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 rehabilitacyjnych - na podstawie biletu wydanego przez MZK,
h) dzieci niepe艂nosprawne, ucz臋szczaj膮ce do przedszkoli lub oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepe艂nosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i m艂odzie偶 niepe艂nosprawna do lat 18, realizuj膮ca obowi膮zek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej wraz z towarzysz膮cym im w czasie podr贸偶y opiekunem (osoba pe艂noletnia),
i) Zas艂u偶eni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Bia艂ej - na podstawie biletu uprawniaj膮cego do bezp艂atnych przejazd贸w wraz z dowodem osobistym.
2. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w uprawnieni s膮 w dni nauki szkolnej w godzinach od 8:00 do 16:00 uczniowie i nauczyciele (opiekunowie) Szko艂y Podstawowej nr 23 na trasie ulicy Karpackiej mi臋dzy przystankami "Kamienica Sp贸艂dzielnia" - "Kamienica OSP", pod warunkiem, 偶e przejazd odbywa si臋 w zorganizowanej grupie na podstawie dokumentu wydanego przez MZK (dotyczy r贸wnie偶 opiekuna jad膮cego po dzieci).
3. Do korzystania z bezp艂atnych przejazd贸w na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich, od wrze艣nia do czerwca, na podstawie "BILETU WOLNEJ JAZDY" wydawanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej, uprawnione s膮 dzieci i m艂odzie偶 posiadaj膮ce karty "rodzina+" wydawane przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej, kt贸re to osoby jednocze艣nie spe艂niaj膮 przynajmniej jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:
a) wychowuj膮 si臋 w rodzinnych formach pieczy zast臋pczej lub
b) wychowuj膮 si臋 w rodzinach, w kt贸rych jest co najmniej pi臋cioro dzieci zamieszka艂ych na sta艂e na terenie miasta Bielska-Bia艂ej.


Prezydent Miasta Bielska-Bia艂ej w drodze Zarz膮dzenia okre艣li: wz贸r BILETU WOLNEJ JAZDY oraz wz贸r wniosku o jego przyznanie.

1. Do korzystania z bilet贸w ulgowych na wszystkich liniach s膮 uprawnieni:
a) dzieci i m艂odzie偶 w okresie od rozpocz臋cia nauki w szkole podstawowej do uko艅czenia gimnazjum, szko艂y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko艂y publicznej, nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 25 roku 偶ycia na podstawie wa偶nej legitymacji szkolnej (wz贸r MENiS).
Prawo do korzystania z bilet贸w ulgowych nie dotyczy uczni贸w i s艂uchaczy szk贸艂 dla doros艂ych, plac贸wek kszta艂cenia ustawicznego, plac贸wek kszta艂cenia praktycznego, o艣rodk贸w dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego - po uko艅czeniu 19 roku 偶ycia.
b) dzieci od lat 4-ch do 7-ego roku 偶ycia, tj. 7 rocznicy urodzin - na podstawie dokument贸w rodzic贸w (opiekun贸w) lub dziecka umo偶liwiaj膮cych stwierdzenie wieku,
c) emeryci i renci艣ci - na podstawie wa偶nej legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS lub KRUS oraz dokumentu to偶samo艣ci,
d) inwalidzi s艂uchu oraz inwalidzi narz膮du ruchu ko艅czyn dolnych - na podstawie dokumentu stwierdzaj膮cego inwalidztwo,
e) pracownicy Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej 艣wiadcz膮cy us艂ugi opieku艅cze oraz pracownicy socjalni - na podstawie legitymacji pracownika MOPS lub stosownego za艣wiadczenia dla pracownika socjalnego,
f) kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej,
g) studenci szk贸艂 wy偶szych - na podstawie wa偶nej legitymacji studenckiej (wz贸r okre艣lony w za艂膮czniku nr 2 lub za艂膮czniku nr 3 do rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi贸w - Dz.U. Nr 224, poz.1634) oraz s艂uchacze kolegi贸w nauczycielskich i nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych - na podstawie wa偶nej legitymacji s艂uchacza kolegium (wz贸r okre艣lony w za艂膮czniku nr 3 do rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002r. zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie zak艂ad贸w kszta艂cenia nauczycieli - Dz.U. Nr 100, poz.910).
2. Do korzystania z bilet贸w socjalnych s膮 uprawnione osoby zamieszkuj膮ce w Bielsku-Bia艂ej, spe艂niaj膮ce przes艂anki okre艣lone Regulaminem stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y.
3. Do korzystania ze specjalnych bilet贸w ulgowych s膮 uprawnieni:
a) dzieci i m艂odzie偶 posiadaj膮ce kart臋 "rodzina+" wydan膮 przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia艂ej i jednocze艣nie wychowuj膮ce si臋 w rodzinie uprawnionej do zasi艂ku rodzinnego - na podstawie karty "rodzina+" oraz dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰, a tak偶e aktualnego za艣wiadczenia wydanego przez Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Bielsku-Bia艂ej potwierdzaj膮cego uprawnienie do zasi艂ku rodzinnego,
b) osoby niepe艂nosprawne do uko艅czenia 24 roku 偶ycia, legitymuj膮ce si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - na podstawie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej wydanej przez powiatowy zesp贸艂 ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci.
4. Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowi膮zuj膮cego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich) uprawnieni s膮 rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadaj膮cy karty "rodzina+" podr贸偶uj膮cy z co najmniej jednym dzieckiem - na podstawie kart "rodzina+" oraz dokument贸w stwierdzaj膮cych to偶samo艣膰.

1. Za przew贸z baga偶u, zwierz膮t pobiera si臋 op艂at臋 w wysoko艣ci ustalonej w 搂 1.
2. Dopuszcza si臋 przew贸z bez dodatkowych op艂at:
a) baga偶u r臋cznego, kt贸ry nie przekracza 偶adnego z wymiar贸w 80 x 50 x 30 cm,
b) ma艂ych zwierz膮t trzymanych na r臋kach (np. psy, koty, ptaki),
c) ps贸w, kt贸re s膮 przewodnikami os贸b niewidomych,
d) w贸zk贸w inwalidzkich i sprz臋tu rehabilitacyjnego potrzebnego podr贸偶uj膮cym osobom niepe艂nosprawnym do poruszania si臋,
e) w贸zk贸w dzieci臋cych, sanek, nart oraz pomocy szkolnych.
3. Pasa偶erowie za zgod膮 kieruj膮cego mog膮 przewozi膰 odp艂atnie w pojazdach baga偶 inny ni偶 okre艣lony w 搂 6 ust. 2, je偶eli istnieje mo偶liwo艣膰 takiego umieszczenia go w poje藕dzie, aby nie zagra偶a艂 bezpiecze艅stwu, nie utrudnia艂 przej艣cia i nie nara偶a艂 na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzie偶y (cia艂a) innych pasa偶er贸w.
Odp艂atny przew贸z ps贸w wi臋kszych oraz baga偶u r臋cznego przekraczaj膮cego wymiary okre艣lone w 搂 6 ust. 2 lit. a, nie wymagaj膮 zgody kieruj膮cego.

Na terenie sieci komunikacyjnej obs艂ugiwanej przez autobusy MZK w Bielsku-Bia艂ej wa偶ne s膮 bilety jednorazowe z nadrukiem "MZK Bielsko-Bia艂a", a tak偶e bilety nabywane w automatach ulicznych w Bielsku-Bia艂ej.

1. Ustala si臋 op艂at臋 dodatkow膮:
1) za przejazd bez wa偶nego biletu lub zani偶anie op艂aty - jako 50-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich,
2) za naruszenie przepis贸w o zabieraniu ze sob膮 do autobusu zwierz膮t i rzeczy, a w szczeg贸lno艣ci:
a) za zabieranie ze sob膮 do autobusu baga偶u, zwierz膮t, za kt贸rych przew贸z obowi膮zuje op艂ata - bez uiszczania tych op艂at,
b) za zabieranie ze sob膮 do 艣rodka transportowego rzeczy wy艂膮czonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczeg贸lnych - bez zachowania tych warunk贸w,- jako 20-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich,
3) za spowodowanie przez podr贸偶nego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny - jako 150-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich,
4) za zanieczyszczanie i za艣miecanie pojazdu, palenie tytoniu, spo偶ywanie alkoholu, umieszczanie na siedzeniach zwierz膮t - jako 50-rotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op艂aty dodatkowej lub najdalej w ci膮gu 7 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu zobowi膮zuj膮cego do uiszczenia tej dop艂aty, wysoko艣膰 op艂at dodatkowych ustalonych w spos贸b okre艣lony w ust. 1 pkt 1, 2 obni偶a si臋 o 30%.
3. Je偶eli w czasie kontroli pasa偶er nie oka偶e imiennego biletu lub dokumentu uprawniaj膮cego do ulgi, obowi膮zany jest w ci膮gu 14 dni do udokumentowania jego posiadania oraz uiszczenia op艂aty dodatkowej stanowi膮cej 5-krotno艣膰 ceny biletu jednorazowego normalnego obowi膮zuj膮cego na liniach miejskich.

Autor : Rada Miejska w Bielsku-Bia艂ej
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2012-05-14 12:21:39
Data ostatniej modyfikacji : 18.05.2012 15:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2479

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  11.04.2018 08:42poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  11.04.2018 08:45poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  25.06.2018 14:12poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 15:00poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 14:58poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 14:40poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 14:38poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 14:37poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 14:37poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.05.2012 08:49poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  14.05.2012 12:36poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  14.05.2012 12:27poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  14.05.2012 12:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1011678