logo
Sprzeda偶 biletow » Regulamin przewozu os贸b
Regulaminu przewozu os贸b w publicznym transporcie zbiorowym

UCHWA艁A NR VI/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIA艁EJ z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Rozdzia艂 I
Przepisy og贸lne.
搂 1. Regulamin okre艣la warunki obs艂ugi podr贸偶nych, zwanych dalej "Pasa偶erami", warunki odprawy oraz warunki przewozu os贸b i baga偶u przez Miejski Zak艂ad Komunikacyjny w Bielsku-Bia艂ej, zwany dalej MZK, a w szczeg贸lno艣ci:
1. prawa i obowi膮zki MZK,
2. przepisy obowi膮zuj膮ce przy przewozie os贸b,
3. przepisy obowi膮zuj膮ce przy przewozie zwierz膮t i baga偶u podr臋cznego,
4. zasady prowadzenia kontroli dokument贸w przewozu os贸b lub baga偶u,
5. skargi, odwo艂ania i reklamacje.
搂 2. Pasa偶erowie oraz kieruj膮cy pojazdami MZK, a tak偶e osoby upowa偶nione do kontroli聽 dokument贸w przewozu os贸b lub baga偶u, s膮 zobowi膮zani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Rozdzia艂 II
Prawa i obowi膮zki Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia艂ej.
搂 3. MZK zobowi膮zany jest do:
1. zapewnienia kursowania pojazd贸w zgodnie z rozk艂adami jazdy,
2. dostosowania 艣wiadczonych us艂ug komunikacyjnych do wymaga艅 i oczekiwa艅 pasa偶er贸w oraz zmieniaj膮cych si臋 warunk贸w rynkowych i infrastruktury miasta,
3. zapewnienia pasa偶erom wysokiej jako艣ci us艂ug poprzez bezpieczny przew贸z sprawnymi i czystymi pojazdami spe艂niaj膮cymi wymagania norm emisji spalin, obs艂ugiwanymi przez uprzejmych i kompetentnych pracownik贸w,
4. prowadzenia dzia艂a艅 na rzecz likwidacji barier utrudniaj膮cych przemieszczanie si臋 komunikacj膮 miejsk膮 osobom niepe艂nosprawnym, o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej oraz matkom z dzie膰mi w w贸zkach,
5. zapewnienia prawid艂owego stanu technicznego u偶ytkowanych pojazd贸w przy jednoczesnym optymalizowaniu koszt贸w technicznych i eksploatacyjnych,
6. zapewnienia w艂a艣ciwych oznacze艅 pojazd贸w wyje偶d偶aj膮cych na linie (numer linii, kierunek linii),
7. zamieszczania rozk艂ad贸w jazdy na przystankach i na stronie internetowej zak艂adu,
8. informowania pasa偶er贸w o taryfie op艂at za us艂ugi przewozowe, kategoriach os贸b uprawnionych do op艂aty ulgowej i przewoz贸w bezp艂atnych, wysoko艣ci op艂aty dodatkowej za przejazd bez wa偶nych dokument贸w przewozu os贸b lub baga偶u oraz mo偶liwo艣ci wniesienia odwo艂a艅, skarg i reklamacji wynikaj膮cych z realizacji us艂ug poprzez umieszczanie w autobusach stosownych og艂osze艅.
搂 4. 1. MZK nie ponosi odpowiedzialno艣ci wobec pasa偶er贸w za szkody powsta艂e wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunk贸w jazdy pojazd贸w spowodowanych si艂膮 wy偶sz膮, zatorami komunikacyjnymi, awariami pojazd贸w w terenie, trudnymi warunkami atmosferycznymi, zarz膮dzeniami organ贸w nadzoru ruchu drogowego lub innych kompetentnych organ贸w.
2. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasa偶erowi posiadaj膮cemu skasowany bilet przys艂uguje prawo kontynuowania podr贸偶y na podstawie tego biletu nast臋pnym pojazdem linii przebiegaj膮cej t膮 sam膮 tras膮.
3. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: zagro偶enie zdrowia lub 偶ycia pasa偶era albo prowadz膮cego pojazd, pope艂nienie przest臋pstwa, ra偶膮cego naruszenia przepis贸w porz膮dkowych, kieruj膮cy pojazdem jest uprawniony do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy Policji, Stra偶y Miejskiej lub plac贸wki s艂u偶by zdrowia.
4. Kieruj膮cy pojazdem zaopatrzonym w odpowiednie urz膮dzenia do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich, zobowi膮zany jest do udzielenia pomocy tym osobom przy wej艣ciu i wyj艣ciu z pojazdu.

Rozdzia艂 III
Przepisy obowi膮zuj膮ce przy przewozie os贸b.
搂 5. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po ca艂kowitym zatrzymaniu si臋 pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu odbywa si臋 przednimi drzwiami oznaczonymi napisem "wej艣cie" za okazaniem kieruj膮cemu pojazdem wa偶nego biletu na przejazd lub dokumentu uprawniaj膮cego do bezp艂atnego przejazdu. System ten obowi膮zuje w autobusach o d艂ugo艣ci nie wi臋kszej ni偶 12 m, a w autobusach przegubowych tylko w przypadku ma艂ych obci膮偶e艅.
3. Wysiadanie z pojazdu odbywa si臋 drzwiami oznaczonymi napisem "wyj艣cie" po uprzednim zasygnalizowaniu przyciskiem tego zamiaru.
4. Wsiadanie do pojazdu os贸b niepe艂nosprawnych poruszaj膮cych si臋 na w贸zkach inwalidzkich lub os贸b z dzieckiem w w贸zku oraz os贸b posiadaj膮cych baga偶 podlegaj膮cy op艂acie odbywa si臋 oznakowanymi drzwiami. Osoby te oczekuj膮 na przystanku w widocznym miejscu i sygnalizuj膮 zamiar wej艣cia do pojazdu przez podniesienie r臋ki.
5. Pasa偶erowie nie powinni utrudnia膰 wej艣cia i wyj艣cia z pojazdu innym pasa偶erom.
6. Wsiadanie do pojazdu na ko艅cowych przystankach dozwolone jest dopiero po zako艅czeniu czynno艣ci zwi膮zanych ze zmian膮 kierunku jazdy i po podjechaniu pojazdu na przystanek dla wsiadaj膮cych. Pasa偶erowie nie mog膮 przebywa膰 w autobusie w czasie zmiany kierunku jazdy.
7. Kieruj膮cy pojazdem po zako艅czeniu czynno艣ci zwi膮zanych ze zmian膮 kierunku jazdy zobowi膮zany jest niezw艂ocznie podjecha膰 do przystanku dla wsiadaj膮cych w celu umo偶liwienia osobom oczekuj膮cym zaj臋cia miejsca w poje藕dzie (nie dotyczy przerwy okre艣lonej przepisami prawa pracy).
8. Sygna艂 odjazdu z przystanku daje kieruj膮cy pojazdem, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadaj膮ce s膮 ju偶 wewn膮trz pojazdu, a wysiadaj膮ce opu艣ci艂y go.
9. Zabronione jest ruszanie pojazdem z przystanku przed zamkni臋ciem drzwi.
搂 6. 1. Pasa偶erowie zajmuj膮cy miejsce oznaczone "dla inwalidy" i "dla osoby z dzieckiem na r臋ku" zobowi膮zani s膮 zwolni膰 to miejsce w razie zg艂oszenia si臋 pasa偶era, dla kt贸rego jest ono przeznaczone.
2. Dla zapewnienia bezpiecze艅stwa przejazdu, pasa偶erowie niepe艂nosprawni korzystaj膮cy z w贸zk贸w inwalidzkich lub innych przedmiot贸w ortopedycznych s膮 zobowi膮zani do ich zabezpieczenia. W przypadku, gdy w poje藕dzie znajduj膮 si臋 urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce przeznaczone dla os贸b niepe艂nosprawnych, pasa偶erowi s膮 zobowi膮zani z nich skorzysta膰.
3. Pasa偶erowie nie mog膮 zajmowa膰 miejsc w pobli偶u kieruj膮cego pojazdem w spos贸b ograniczaj膮cy jego pole widzenia, rozmawia膰 z kieruj膮cym w czasie jazdy ani zachowywa膰 si臋 w spos贸b utrudniaj膮cy prowadzenie pojazdu.
4. Pasa偶erowie zajmuj膮cy miejsca stoj膮ce, w celu unikni臋cia uszkodzenia cia艂a lub mienia, powinni w czasie jazdy trzyma膰 si臋 uchwyt贸w lub por臋czy. MZK nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody spowodowane niezastosowaniem si臋 do tego przepisu.
5. Kieruj膮cemu pojazdem zabrania si臋 w czasie jazdy prowadzenia rozm贸w (w tym telefonicznych), spo偶ywania posi艂k贸w, palenia tytoniu oraz korzystania ze sprz臋tu audio u偶ytkowanego przez s艂uchawki.
搂 7. 1. Pasa偶erowie mog膮 odbywa膰 podr贸偶 wy艂膮cznie na podstawie wa偶nych bilet贸w lub dokument贸w uprawniaj膮cych do przejazd贸w bezp艂atnych lub ulgowych.
2. Kieruj膮cy pojazdem mo偶e prowadzi膰 sprzeda偶 bilet贸w wy艂膮cznie podczas postoju na przystankach. Pasa偶er dokonuj膮cy zakupu bilet贸w u kieruj膮cego pojazdem powinien posiada膰 odliczon膮 got贸wk臋. W razie op贸藕nienia pojazdu wi臋kszego ni偶 5 minut w stosunku do rozk艂adu jazdy, kieruj膮cy pojazdem mo偶e odm贸wi膰 sprzeda偶y bilet贸w.
3. Brak mo偶liwo艣ci nabycia biletu u kieruj膮cego pojazdem nie zwalnia pasa偶era z odpowiedzialno艣ci za przejazd bez wa偶nego biletu. W zwi膮zku z tym zaleca si臋 kupowanie bilet贸w w punktach stacjonarnych, gdy偶 ich sprzeda偶 przez kieruj膮cego pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzeda偶y bilet贸w.
4. Kasowanie lub zakup biletu u kieruj膮cego pojazdem i jego skasowanie powinno nast膮pi膰 niezw艂ocznie po wej艣ciu do pojazdu (przed zaj臋ciem miejsca siedz膮cego), chyba 偶e pasa偶er posiada bilet niewymagaj膮cy kasowania i nie przewozi zwierz膮t lub baga偶u wymagaj膮cego uiszczenia op艂aty za przejazd.
5. Kasuj膮c bilet jednorazowy pasa偶er jest zobowi膮zany do sprawdzenia czy bilet zosta艂 skasowany. W razie braku kodu kasuj膮cego na bilecie nale偶y uda膰 si臋 do innego kasownika.
6. Pasa偶erowi nie wolno odst臋powa膰 skasowanego biletu innej osobie.
7. Kieruj膮cy pojazdem lub kontroler mo偶e odm贸wi膰 przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:
1) nietrze藕wym,
2) uci膮偶liwym dla innych pasa偶er贸w,
3) wzbudzaj膮cym odraz臋 brudem lub niechlujstwem,
4) zachowuj膮cym si臋 agresywnie wobec pasa偶er贸w lub obs艂ugi,
5) odmawiaj膮cym zap艂acenia nale偶no艣ci za przejazd.
8. W pojazdach zabronione jest:
1) otwieranie drzwi podczas jazdy,
2) nieuzasadnione dawanie sygna艂u odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
3) wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po sygnale odjazdu,
4) zanieczyszczanie i za艣miecanie pojazdu lub niszczenie jego urz膮dze艅 i wyposa偶enia,
5) wychylanie si臋 z pojazdu i opieranie si臋 o drzwi podczas jazdy,
6) korzystanie z urz膮dze艅 audio lub wideo w spos贸b przeszkadzaj膮cy innym pasa偶erom albo zak艂贸canie spokoju w poje藕dzie w inny spos贸b,
7) palenie tytoniu i spo偶ywanie napoj贸w alkoholowych,
8) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiot贸w z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
9) spo偶ywanie artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych mog膮cych zabrudzi膰 odzie偶 innych pasa偶er贸w lub zanieczy艣ci膰 wn臋trze pojazdu,
10) wykonywanie czynno艣ci mog膮cych narazi膰 wsp贸艂pasa偶er贸w na szkody,
11) przewo偶enie w w贸zku dziecka niezapi臋tego szelkami zapobiegaj膮cymi wypadni臋ciu z niego oraz niezabezpieczenie w贸zka przed przemieszczaniem si臋 wewn膮trz pojazdu,
12) siadanie na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu, na pod艂odze lub stopniach, miejscach przeznaczonych do przewozu baga偶u,
13) wchodzenie do pojazdu w 艂y偶worolkach lub wrotkach,
14) umieszczanie na siedzeniach zwierz膮t lub baga偶u,
15) nalepianie bez zgody przewo藕nika plakat贸w i og艂osze艅 oraz rozdawanie ulotek i materia艂贸w reklamowych,
16) prowadzenie wszelkich zbi贸rek pieni臋dzy lub jakichkolwiek rzeczy,
17) 偶ebranie i sprzeda偶 obno艣na,
18) przebywanie w kabinie kierowcy,
19) wykonywania innych czynno艣ci niedozwolonych w miejscach publicznych.
9. Bro艅 mo偶na przewozi膰 wy艂膮cznie w ramach wykonywania zawodu lub na mocy innych przepis贸w, pod warunkiem jej stosownego zabezpieczenia.
10. Pasa偶er odpowiada wobec MZK za szkody powsta艂e wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.

Rozdzia艂 IV
Przepisy obowi膮zuj膮ce przy przewozie zwierz膮t i baga偶u podr臋cznego.
搂 8. 1. Pasa偶er mo偶e przewozi膰 w pojazdach baga偶 r臋czny, je艣li istnieje mo偶liwo艣膰 umieszczenia go w poje藕dzie, tak aby nie utrudnia艂 przej艣cia i nie nara偶a艂 na uszkodzenia cia艂a i mienia innych pasa偶er贸w oraz nie zas艂ania艂 widoczno艣ci kieruj膮cemu pojazdem.
2. W pojazdach mo偶na przewozi膰 ma艂e zwierz臋ta pokojowe, je偶eli nie s膮 agresywne, niebezpieczne lub uci膮偶liwe dla podr贸偶uj膮cych (np. z powodu ha艂asu, zapachu). Przewo偶one zwierz臋ta powinny by膰 umieszczone w koszach, skrzynkach lub klatkach zabezpieczaj膮cych przed wyrz膮dzeniem szkody.
3. Przew贸z ps贸w, w liczbie nie wi臋kszej ni偶 jeden pies pod opiek膮 doros艂ego podr贸偶nego, jest dozwolony pod warunkiem, 偶e:
1) pasa偶er posiada aktualne 艣wiadectwo szczepienia psa,
2) pies jest trzymany na smyczy, ma za艂o偶ony kaganiec i nie zachowuje si臋 agresywnie.
4. Zabrania si臋 przewo偶enia w pojazdach:
1) przedmiot贸w, kt贸re mog膮 wyrz膮dzi膰 szkod臋 innym pasa偶erom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie cia艂a lub ich mienia,
2) materia艂贸w, kt贸re mog膮 uszkodzi膰 lub zanieczy艣ci膰 pojazd (np. otwartych pojemnik贸w ze smarami, farbami, olejami itp.),
3) przedmiot贸w cuchn膮cych, zapalnych, 艂atwopalnych, wybuchowych, 偶r膮cych, truj膮cych albo innych materia艂贸w niebezpiecznych,
4) przedmiot贸w szklanych, niezabezpieczonych przed rozbiciem,
5) przedmiot贸w, kt贸rych przew贸z jest zabroniony na podstawie innych przepis贸w prawa.
5. Pasa偶er odpowiada za szkody powsta艂e w zwi膮zku z przewo偶onym przez niego baga偶em lub zwierz臋ciem.
6. Pasa偶er, na 偶膮danie innych pasa偶er贸w, kieruj膮cego pojazdem lub kontrolera, zobowi膮zany jest:
1) zdj膮膰 plecak, je偶eli utrudnia on przej艣cie,
2) opu艣ci膰 pojazd wraz z przewo偶onym zwierz臋ciem, je偶eli zwierz臋 zachowuje si臋 w spos贸b stwarzaj膮cy zagro偶enie dla innych pasa偶er贸w,
3) opu艣ci膰 pojazd wraz z przewo偶onym baga偶em, je偶eli obejmuje on przedmioty okre艣lone w ust.4.
7. Przew贸z rower贸w w pojazdach mo偶e odbywa膰 si臋, je偶eli nie utrudnia to przej艣cia, nie nara偶a na szkod臋 innych pasa偶er贸w i ich mienia oraz nie zas艂ania widoczno艣ci kieruj膮cemu pojazdem lub nie zagra偶a bezpiecze艅stwu ruch.
8. Kieruj膮cy pojazdem obowi膮zany jest przekaza膰 niezw艂ocznie rzecz znalezion膮 w poje藕dzie do Dzia艂u Eksploatacji w MZK.

Rozdzia艂 V
Zasady prowadzenia kontroli dokument贸w przewozu os贸b lub baga偶u.
搂 9. 1. W czasie pe艂nienia obowi膮zk贸w s艂u偶bowych osoby upowa偶nione przez MZK do kontroli bilet贸w obowi膮zane s膮 nosi膰 identyfikatory s艂u偶bowe umieszczone w widocznym miejscu. Identyfikator zawiera w szczeg贸lno艣ci:
1) nazw臋 przewo藕nika,
2) numer identyfikacyjny osoby dokonuj膮cej kontroli dokument贸w przewozu os贸b lub baga偶u,
3) zdj臋cie kontroluj膮cego,
4) zakres upowa偶nienia,
5) okres wa偶no艣ci,
6) piecz臋膰 i podpis Dyrektora MZK.
2. Osoby upowa偶nione przez MZK do kontroli bilet贸w i kieruj膮cy pojazdami, zwani dalej kontrolerami, uprawnieni s膮 do sprawdzania, czy pasa偶er podr贸偶uje (przewozi baga偶 lub zwierz臋ta) na podstawie wa偶nego biletu oraz czy korzystaj膮c z bezp艂atnych lub ulgowych przejazd贸w posiada dokumenty uprawniaj膮ce go do tego.
3. Przebywaj膮cy w poje藕dzie pasa偶er jest zobowi膮zany do posiadania i okazywania kontroluj膮cym wa偶nych bilet贸w oraz dokument贸w uprawniaj膮cych do przejazd贸w bezp艂atnych lub ulgowych.
4. Pasa偶er, kt贸ry podr贸偶uje (przewozi baga偶 lub zwierz臋ta) bez wa偶nego biletu zobowi膮zany jest do uiszczenia w艂a艣ciwej nale偶no艣ci za przew贸z oraz op艂aty dodatkowej w wysoko艣ci okre艣lonej odr臋bnymi przepisami. Za jazd臋 bez wa偶nego biletu uwa偶a si臋 jazd臋:
1) bez biletu,
2) z biletem nieskasowanym,
3) z biletem wielokrotnie skasowanym,
4) z biletem zniszczonym, podrobionym lub przerobionym, w szczeg贸lno艣ci w spos贸b niezgodny z uprawnieniami wynikaj膮cymi z rodzaju biletu,
5) z biletem niewype艂nionym, wype艂nionym nieprawid艂owo lub w przypadku gdy z biletu korzysta inna osoba ni偶 wymieniona na nim (dotyczy bilet贸w imiennych),
6) z biletami, kt贸re nie obowi膮zuj膮 na liniach MZK w Bielsku-Bia艂ej,
7) z biletem o zani偶onej op艂acie.
5. W przypadku stwierdzenia braku wa偶nego biletu lub braku dokumentu po艣wiadczaj膮cego uprawnienie do bezp艂atnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera w艂a艣ciw膮 nale偶no艣膰 za przew贸z i op艂at臋 dodatkow膮 albo wystawia wezwanie do zap艂aty.
6. Podczas wykonywania przez kontrolera czynno艣ci zwi膮zanych z wypisywaniem druku op艂aty dodatkowej pasa偶er zobowi膮zany jest oczekiwa膰 w poje藕dzie do czasu ich zako艅czenia.
7. Kontroler ma prawo:
1) w razie odmowy zap艂acenia nale偶no艣ci - 偶膮da膰 okazania dokumentu umo偶liwiaj膮cego stwierdzenie to偶samo艣ci podr贸偶nego,
2) w razie niezap艂acenia nale偶no艣ci i nieokazania dokumentu - uj膮膰 podr贸偶nego i niezw艂ocznie odda膰 go w r臋ce Policji lub Stra偶y Miejskiej, kt贸re maj膮 zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podr贸偶nego i podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do ustalenia jego to偶samo艣ci,
3) w razie uzasadnionego podejrzenia, 偶e dokument przewozu albo dokument uprawniaj膮cy do przejazdu bezp艂atnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzyma膰 dokument za pokwitowaniem,
4) w przypadku, o kt贸rym mowa w pkt 2), do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Stra偶y Miejskiej, podr贸偶ny obowi膮zany jest pozosta膰 w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera.

Rozdzia艂 VI
Skargi, odwo艂ania i reklamacje
搂 10. 1. Skargi dotycz膮ce kontroli bilet贸w i odwo艂ania od na艂o偶onych op艂at dodatkowych mo偶na sk艂ada膰 pisemnie lub osobi艣cie w siedzibie MZK przy ul. D艂ugiej 50, w Dziale Kontroli Liniowej w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedzia艂ku do pi膮tku.
2. Decyzja MZK w sprawie odwo艂a艅 od na艂o偶onych op艂at dodatkowych jest ostateczna.
搂 11. Skargi i reklamacje dotycz膮ce realizacji przez MZK us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego mog膮 by膰 przesy艂ane na adres: Miejski Zak艂ad Komunikacyjny w Bielsku-Bia艂ej, ul. D艂uga 50, 43-309 Bielsko-Bia艂a, e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl
搂 12. Skargi, odwo艂ania i reklamacje MZK rozpatruje w ci膮gu 1-go miesi膮ca od z艂o偶enia.

Autor : Rada Miejska w Bielsku-Bia艂ej
Zredagowa艂(a) : Joanna Janusz
Data wprowadzenia : 2014-09-26 11:42:29
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-26 11:43:49
Liczba wy艣wietle艅 : 7173

Redaktor  Data modyfikacji 
Joanna Janusz  26.09.2014 10:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1051049