logo
Inne » Pracownicy poszukiwani
REFERENT DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Ogłoszenie o naborze pracownków. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia: 10.05.2017 r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej


OG┼üASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE


w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała


 


WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE:


referent ds. analiz ekonomicznych


 


OPIS STANOWISKA:


Do g┼éównych zada┼ä pracownika b─Ödzie nale┼╝a┼éo wykonywanie nast─Öpuj─ůcych obowi─ůzków:


 Zadania g┼éówne • wspomaganie pracowników Dzia┼éu Finansowo-Ksi─Ögowego w czynno┼Ťciach i zadaniach realizowanych przez dzia┼é,

 • kontrola dokumentów ksi─Ögowych, sprawdzanie pod wzgl─Ödem formalno-rachunkowym, kwalifikowanie do uj─Öcia w ksi─Ögach operacji gospodarczych, uzgadnianie rozrachunków, wprowadzanie danych do systemu ksi─Ögowego,

 • analiza kont rachunkowych pod wzgl─Ödem prawid┼éowo┼Ťci zapisów ksi─Ögowych, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowo┼Ťci i klasyfikacji bud┼╝etowej,

 • przygotowywanie przelewów bankowych w systemie bankowo┼Ťci elektronicznej,

 • przygotowywanie/sporz─ůdzanie cyklicznych raportów i analiz ekonomiczno-finansowych,

 • kompletowanie danych statystycznych, eksploatacyjnych i finansowych do wykorzystania w sprawozdaniach z dzia┼éalno┼Ťci zak┼éadu,

 • czynne uczestnictwo przy sporz─ůdzaniu planu finansowego zak┼éadu oraz kontrola jego realizacji,

 • raportowanie z realizacji planu finansowego,

 • czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozda┼ä bud┼╝etowych i finansowych,  sprawozda┼ä kwartalnych, rocznych,

 • kontrola formalna i rachunkowa rozlicze┼ä kosztów podró┼╝y s┼éu┼╝bowych pracowników MZK, kontrola nale┼╝no┼Ťci wyp┼éat za przejazdy samochodami prywatnymi dla celów s┼éu┼╝bowych,

 • prowadzenie korespondencji dzia┼éu w zleconym przez g┼éównego ksi─Ögowego zakresie. 1. Zadania pomocnicze - wykonywanie innych nie wymienionych wy┼╝ej czynno┼Ťci wynikaj─ůcych z zakresu obowi─ůzków i odpowiedzialno┼Ťci.

 2. Zadania okresowe – zast─Öpowanie pozosta┼éych pracowników Dzia┼éu Finansowo-Ksi─Ögowego w zakresie i okresach zleconych przez g┼éównego ksi─Ögowego, w tym zast─Öpstwo w kasie g┼éównej zak┼éadu podczas nieobecno┼Ťci kasjera.


 


Odpowiedzialno┼Ť─ç pracownika:


Służbowa i materialna.


 


Warunki pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy


Praca w budynku administracyjnym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.


 


Stanowisko pracy i charakter pracy


Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska obj─Ötego naborem spe┼énia wymogi okre┼Ťlone przepisami bezpiecze┼ästwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mie┼Ťci si─Ö na pierwszym pi─Ötrze budynku Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej przy ul. D┼éugiej 50. Stanowisko samodzielne. Praca biurowa przy komputerze.  


Wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w Miejskim Zak┼éadzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia┼éej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych w marcu 2017 r. jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.


 


NIEZB─śDNE WYMAGANIA: • obywatelstwo polskie*,

 • wykszta┼écenie co najmniej ┼Ťrednie, o profilu ekonomicznym lub pokrewnym (finanse, rachunkowo┼Ť─ç, administracja),

 • co najmniej 2 letni sta┼╝ pracy w obszarze ksi─Ögowo┼Ťci,

 • kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych,

 • kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wymagania wynikaj─ůce z formularza opisu stanowiska pracy stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do og┼éoszenia o naborze,

 • stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

 • bieg┼éa znajomo┼Ť─ç MS Excel, Word – warunek konieczny.


 


DODATKOWE WYMAGANIA: • zdolno┼Ťci analityczne, do┼Ťwiadczenie w przygotowywaniu analiz b─Ödzie dodatkowym atutem,

 • zdolno┼Ťci planistyczne,

 • umiej─Ötno┼Ť─ç czytania przepisów prawnych i pos┼éugiwania si─Ö nimi w praktyce,

 • preferowana wiedza w zakresie aspektów ekonomicznych funkcjonowania zak┼éadu bud┼╝etowego,

 • preferowana znajomo┼Ť─ç zasad rachunkowo┼Ťci, finansów publicznych, przepisów prawa podatkowego.


 


Po┼╝─ůdane cechy osobowo┼Ťci:


Punktualno┼Ť─ç, systematyczno┼Ť─ç, dok┼éadno┼Ť─ç w dzia┼éaniu, komunikatywno┼Ť─ç, samodzielno┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ťci pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy oraz umiej─Ötno┼Ť─ç pracy pod presj─ů czasu.


 


WYMAGANE DOKUMENTY: • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie**, z podaniem danych umo┼╝liwiaj─ůcych kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

 • list motywacyjny podpisany w┼éasnor─Öcznie,

 • ┼╝yciorys – curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie,

 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiej─Ötno┼Ťciach,

 • kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwa pracy, aktualne za┼Ťwiadczenia o zatrudnieniu) lub dokumentów potwierdzaj─ůcych wykonywanie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,

 • kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,***

 • o┼Ťwiadczenie kandydata, o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 • o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,

 • o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post─Öpowania rekrutacyjnego danych osobowych, w tym danych wra┼╝liwych, zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pó┼║n. zm.).


 


Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç lub przesy┼éa─ç w terminie do:  10.05.2017 r.


(uwaga: liczy si─Ö data wp┼éywu do Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku- Bia┼éej),  na adres:


Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej


Sekretariat, pok. 105, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała


 w zamkni─Ötych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. analiz ekonomicznych w Dziale Finansowo-Ksi─Ögowym + imi─Ö i nazwisko”


Uwaga: 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru – kandydaci zostan─ů powiadomieni drog─ů e-mail lub telefonicznie.

 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Oferty, które wp┼éyn─ů drog─ů elektroniczn─ů, niekompletne lub po wy┼╝ej wskazanym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 4. Dokumenty z┼éo┼╝one w naborze mo┼╝na odebra─ç w terminie 3 miesi─Öcy od daty og┼éoszenia wyniku naboru w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 113). Po wy┼╝ej wymienionym terminie dokumenty z naboru zostan─ů zniszczone, zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů.

 5. MZK zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od naboru bez podania przyczyny.

 6. Osoba, której oferta zostanie wybrana b─Ödzie zobowi─ůzana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa ┼Ťciganie z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.


 


* Kierownik jednostki, upowszechniaj─ůc informacje o wolnym stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, wskazuje stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym pa┼ästw, którym na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                        o pracownikach samorz─ůdowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).


 


** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie, stanowi za┼é─ůcznik Nr 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z pó┼║n. zm.) i jest dost─Öpny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej naborów na stanowiska.


 


*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzaj─ů skorzysta─ç z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).


 


Podpisał:
mgr in┼╝. Krzysztof Knapik - Dyrektor


 


 

Autor : Gabriela Kasperek
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2015-07-23 11:41:11
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-25 12:21:10
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 415

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  25.04.2017 11:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  11.05.2017 09:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  11.05.2017 09:36poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  29.05.2017 10:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  29.05.2017 10:17poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  30.05.2017 09:44poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  30.05.2017 09:45poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  27.07.2017 08:02poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  18.08.2017 10:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  18.08.2017 10:03poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  28.08.2015 11:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  28.08.2015 11:39poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  26.08.2015 13:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  05.08.2015 12:00poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  23.07.2015 10:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  23.07.2015 10:44poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  23.07.2015 10:41poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1049181