logo
Inne » Pracownicy poszukiwani
Nab├│r na wolne stanowisko: REFERENT W DZIALE EKSPLOATACJI
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
REFERENT W DZIALE EKSPLOATACJI

Dyrektor Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej og┼éasza nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze.


Wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT DS. ROZLICZEŃ


OPIS STANOWISKA:


Do g┼éównych zada┼ä pracownika b─Ödzie nale┼╝a┼éo wykonywanie nast─Öpuj─ůcych obowi─ůzków: 1. Zadania g┼éówne – prace zwi─ůzanych z planowaniem, wykonywaniem i rozliczaniem zada┼ä przewozowych a w szczególno┼Ťci: • prowadzenie ewidencji przepracowanych godzin pracy kierowców,

 • wypisywanie kart obrachunkowych godzin pracy kierowców zgodnie przepisami prawa, w oparciu o grafiki s┼éu┼╝by dziennej z dnia poprzedniego,

 • rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w zak┼éadzie zasadami i przekazywanie przygotowanego materia┼éu do dzia┼éu spraw pracowniczych,

 • wystawianie skierowa┼ä dla kierowców na profilaktyczne badania lekarskie oraz bie┼╝─ůca kontrola wa┼╝no┼Ťci wystawionych za┼Ťwiadcze┼ä lekarskich,

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie fakturowania odp┼éatnych us┼éug reklamowych i przewozowych autobusami MZK,

 • terminowe wystawianie faktur za korzystanie z przystanków,

 • prowadzenie ewidencji wykonanych us┼éug przewozowych na rzecz osób niepe┼énosprawnych,

 • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych w autobusach,

 • prowadzenia ewidencji kart do obiektów socjalnych i wydawanie kart pracownikom,

 • wydawanie pracownikom odcinków p┼éacowych,

 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej taboru gospodarczego. 1. Zadania pomocnicze - wykonywanie innych nie wymienionych wy┼╝ej czynno┼Ťci wynikaj─ůcych z zakresu obowi─ůzków i odpowiedzialno┼Ťci.

 2. Zadania okresowe - udzielanie informacji w sprawach dotycz─ůcych ┼Ťwiadczenia us┼éug przewozowych.


 Odpowiedzialno┼Ť─ç pracownika:


Służbowa


 Warunki pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy


Praca w budynku administracyjnym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Bezpieczne warunki pracy.


 Stanowisko pracy i charakter pracy


Stanowisko samodzielne, praca w budynku na pi─Ötrze.


 Wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w Miejskim Zak┼éadzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia┼éej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych w czerwcu 2017 r. jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.


NIEZB─śDNE WYMAGANIA: • obywatelstwo polskie*

 • wykszta┼écenie co najmniej ┼Ťrednie;

 • co najmniej 2 letni sta┼╝ pracy na podobnym stanowisku,

 • kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych,

 • kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wymagania wynikaj─ůce z formularza opisu stanowiska pracy stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do og┼éoszenia o naborze,

 • stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.


 DODATKOWE WYMAGANIA: • preferowana znajomo┼Ťci przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.


 Predyspozycje osobowo┼Ťciowe:


uczciwo┼Ť─ç, komunikatywno┼Ť─ç, samodzielno┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres.


 WYMAGANE DOKUMENTY: • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie**, z podaniem danych umo┼╝liwiaj─ůcych kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

 • list motywacyjny podpisany w┼éasnor─Öcznie,

 • ┼╝yciorys – curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie,

 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiej─Ötno┼Ťciach,

 • kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwa pracy, aktualne za┼Ťwiadczenia o zatrudnieniu) lub dokumentów potwierdzaj─ůcych wykonywanie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,

 • kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,***

 • o┼Ťwiadczenie kandydata, o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 • o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,

 • o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post─Öpowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pó┼║n. zm.).


Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç lub przesy┼éa─ç w terminie do:  22 wrze┼Ťnia 2017 r.


(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku- Białej), na adres:


Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej


Sekretariat, pok. 105


ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała


 w zamkni─Ötych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. rozlicze┼ä  w Dziale Eksploatacji + imi─Ö i nazwisko”


 Uwaga: 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru – kandydaci zostan─ů powiadomieni drog─ů e-mail lub telefonicznie.

 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Oferty, które wp┼éyn─ů drog─ů elektroniczn─ů, niekompletne lub po wy┼╝ej wskazanym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.

 4. Dokumenty z┼éo┼╝one w naborze mo┼╝na odebra─ç w terminie 3 miesi─Öcy od daty og┼éoszenia wyniku naboru w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 113). Po wy┼╝ej wymienionym terminie dokumenty z naboru zostan─ů zniszczone, zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů.

 5. MZK zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od naboru bez podania przyczyny.

 6. Osoba, której oferta zostanie wybrana b─Ödzie zobowi─ůzana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa ┼Ťciganie z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.


 * Kierownik jednostki, upowszechniaj─ůc informacje o wolnym stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, wskazuje stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym pa┼ästw, którym na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                        o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902  z pó┼║n. zm.).


** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie, stanowi za┼é─ůcznik Nr 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 984 z pó┼║n. zm.) i jest dost─Öpny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej naborów na stanowiska.


*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzaj─ů skorzysta─ç z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).


 

Autor : Joanna Piwowarczyk
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2017-08-18 11:10:02
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-08 09:27:52
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1240

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  28.09.2017 08:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  25.10.2017 06:12poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  25.10.2017 06:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  04.09.2017 12:41poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  23.08.2017 12:58poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  23.08.2017 12:56poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  23.08.2017 12:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  18.08.2017 10:10poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1049160