logo
Inne » Pracownicy poszukiwani
NAB├ôR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE: REFERENT DS ROZLICZE┼â W DZIALE EKSPLOATACJI.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
OG┼üASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Długa 50
43-309 Bielsko-BiałaWOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE:
referent ds. rozliczeń w Dziale EksploatacjiOPIS STANOWISKA:
Do g┼éównych zada┼ä pracownika b─Ödzie nale┼╝a┼éo wykonywanie nast─Öpuj─ůcych obowi─ůzków:
1. Zadania g┼éówne – prowadzenie ┼╝─ůda┼ä zwi─ůzanych z planowaniem, wykonywaniem i rozliczaniem zada┼ä przewozowych, a w szczególno┼Ťci:
* rozliczanie zu┼╝ycia paliw i innych materia┼éów eksploatacyjnych,
* analiza zu┼╝ycia paliw i innych materia┼éów eksploatacyjnych pod k─ůtem sukcesywnego zmniejszania kosztów eksploatacji,
* formu┼éowanie wniosków w sprawie norm zu┼╝ycia paliwa i pozosta┼éych materia┼éów eksploatacyjnych na podstawie analiz zu┼╝ycia w d┼éu┼╝szym okresie czasu,
* kontrolowanie zapisów z tankowania paliwa w kartach drogowych, ich weryfikacji wprowadzanie danych do komputera,
* prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie:
* wypadków drogowych z udzia┼éem autobusów MZK,
* prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych w autobusach i przekazywanie ich do działu magazynowego,
* fakturowanie odpłatnych usług reklamowych i przewozowych autobusami MZK,
* udzielanie informacji w sprawach dotycz─ůcych ┼Ťwiadczonych us┼éug przewozowych.
2. Zadania pomocnicze - wykonywanie innych nie wymienionych wy┼╝ej czynno┼Ťci wynikaj─ůcych z zakresu obowi─ůzków i odpowiedzialno┼Ťci.
3. Zadania okresowe - udzielanie informacji w sprawach dotycz─ůcych ┼Ťwiadczenia us┼éug przewozowych.Odpowiedzialno┼Ť─ç pracownika:
SłużbowaWarunki pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy
Praca w budynku administracyjnym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Bezpieczne warunki pracy.


Stanowisko pracy i charakter pracy
Stanowisko samodzielne, praca w budynku na pi─Ötrze.


Wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w Miejskim Zak┼éadzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia┼éej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych w czerwcu 2017 r. jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.


NIEZB─śDNE WYMAGANIA:
1) obywatelstwo polskie*
2) wykszta┼écenie co najmniej ┼Ťrednie;
3) co najmniej 2 letni sta┼╝ pracy na podobnym stanowisku,
4) kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych,
5) kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) wymagania wynikaj─ůce z formularza opisu stanowiska pracy stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do og┼éoszenia o naborze,
8) stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.


DODATKOWE WYMAGANIA:
1) preferowana znajomo┼Ťci przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.


Predyspozycje osobowo┼Ťciowe:


uczciwo┼Ť─ç, komunikatywno┼Ť─ç, samodzielno┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres.WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie**, z podaniem danych umo┼╝liwiaj─ůcych kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2) list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
3) ┼╝yciorys – curriculum vitae,
4) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiej─Ötno┼Ťciach,
6) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwa pracy, aktualne za┼Ťwiadczenia o zatrudnieniu) lub dokumentów potwierdzaj─ůcych wykonywanie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
7) kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,***
8) o┼Ťwiadczenie kandydata, o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
9) o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
10) o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post─Öpowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pó┼║n. zm.).Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 22 grudnia 2017 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku- Białej),


na adres:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
Sekretariat, pok. 105
ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała


w zamkni─Ötych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. rozlicze┼ä w Dziale Eksploatacji + imi─Ö i nazwisko”Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru – kandydaci zostan─ů powiadomieni drog─ů e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wp┼éyn─ů drog─ů elektroniczn─ů, niekompletne lub po wy┼╝ej wskazanym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.
4. Dokumenty z┼éo┼╝one w naborze mo┼╝na odebra─ç w terminie 3 miesi─Öcy od daty og┼éoszenia wyniku naboru w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 113). Po wy┼╝ej wymienionym terminie dokumenty z naboru zostan─ů zniszczone, zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů.
5. MZK zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od naboru bez podania przyczyny.
6. Osoba, której oferta zostanie wybrana b─Ödzie zobowi─ůzana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa ┼Ťciganie z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.


* Kierownik jednostki, upowszechniaj─ůc informacje o wolnym stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, wskazuje stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym pa┼ästw, którym na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).


** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie, stanowi za┼é─ůcznik Nr 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 984 z pó┼║n. zm.) i jest dost─Öpny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej naborów na stanowiska.


*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzaj─ů skorzysta─ç z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).


 

Autor : Jaros┼éaw Lubowiecki
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2017-12-08 11:39:35
Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-08 11:39:35
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1129

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  29.12.2017 09:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  08.01.2018 09:43poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  06.06.2018 12:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  08.06.2018 11:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  21.06.2018 12:43poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  17.07.2018 06:51poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  17.07.2018 06:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  09.08.2018 09:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  09.08.2018 09:36poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  09.08.2018 09:37poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  09.08.2018 09:41poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1051258