logo
Inne » Pracownicy poszukiwani
NAB├ôR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Specjalista ds. teleinformatyki

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
OG┼üASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej

WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE: Specjalista ds. teleinformatyki

OPIS STANOWISKA:
Do g┼éównych zada┼ä pracownika b─Ödzie nale┼╝a┼éo wykonywanie nast─Öpuj─ůcych obowi─ůzków:
1) sprawowanie nadzoru nad urz─ůdzeniami sieci teleinformatycznej i programami komputerowymi u┼╝ytkowanymi w Zak┼éadzie,
2) obs┼éuga i konserwacja urz─ůdze┼ä wchodz─ůcych w sk┼éad sieci teleinformatycznej,
3) pomoc we wdra┼╝aniu nowych programów i wprowadzaniu zmian w istniej─ůcych programach,
4) sprawowanie nadzoru technicznego nad urz─ůdzeniami sieci ┼é─ůczno┼Ťci przewodowej oraz telefonami komórkowymi b─Öd─ůcymi w u┼╝ytkowaniu Zak┼éadu,
5) udzielanie fachowej pomocy i instrukta┼╝u w zakresie obs┼éugi urz─ůdze┼ä i programów komputerowych oraz urz─ůdze┼ä sieci ┼é─ůczno┼Ťci przewodowej i telefonów komórkowych,
6) nadzór nad oszcz─Ödnym gospodarowaniem materia┼éami eksploatacyjnymi do urz─ůdze┼ä u┼╝ytkowanych w zak┼éadowej sieci komputerowej,
7) instalacja oraz kontrola legalno┼Ťci u┼╝ytkowania oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych a w przypadkach stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w tym zakresie, wyst─Öpowanie z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora Zak┼éadu,
8) racjonalne gospodarowanie posiadanym przez Zakład sprzętem komputerowym
i urz─ůdzeniami peryferyjnymi,
9) nadzór nad funkcjonowaniem stacji roboczych w Kasach biletowych.
Zadania pomocnicze - wykonywanie innych niewymienionych wy┼╝ej czynno┼Ťci wynikaj─ůcych z zakresu obowi─ůzków i odpowiedzialno┼Ťci.

Odpowiedzialno┼Ť─ç pracownika:
Służbowa

Warunki pracy na danym stanowisku:
Praca na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Bezpieczne warunki pracy.

Stanowisko pracy i charakter pracy
Stanowisko samodzielne, praca w budynku na pi─Ötrze.

Wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w Miejskim Zak┼éadzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia┼éej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych w miesi─ůcu czerwcu 2018 r. jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.

NIEZB─śDNE WYMAGANIA:
1) obywatelstwo polskie*
2) wykształcenie wyższe;
3) co najmniej 4 letni udokumentowany sta┼╝ pracy na podobnym stanowisku,
4) kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych,
5) kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) wymagania wynikaj─ůce z formularza opisu stanowiska pracy stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do og┼éoszenia o naborze,
8) stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

Predyspozycje osobowo┼Ťciowe:
uczciwo┼Ť─ç, komunikatywno┼Ť─ç, samodzielno┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie**, z podaniem danych umo┼╝liwiaj─ůcych kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2) list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
3) ┼╝yciorys – curriculum vitae,
4) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiej─Ötno┼Ťciach,
6) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwa pracy, aktualne za┼Ťwiadczenia o zatrudnieniu) lub dokumentów potwierdzaj─ůcych wykonywanie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
7) kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,***
8) o┼Ťwiadczenie kandydata, o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
9) o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
10) o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby post─Öpowania rekrutacyjnego,


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r. na adres:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
Sekretariat, pok.105
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała
w zamkni─Ötych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. teleinformatyki + imi─Ö i nazwisko”
(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku- Białej),


Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostan─ů powiadomieni drog─ů e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wp┼éyn─ů drog─ů elektroniczn─ů, niekompletne lub po wy┼╝ej wskazanym terminie b─Öd─ů usuwane bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty z┼éo┼╝one w naborze mo┼╝na odebra─ç w terminie do 14 dni od daty og┼éoszenia wyniku naboru w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 113). Po wy┼╝ej wymienionym terminie dokumenty z naboru zostan─ů zniszczone, zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů.
5. MZK zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od naboru bez podania przyczyny.
6. Osoba, której oferta zostanie wybrana b─Ödzie zobowi─ůzana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa ┼Ťciganie z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

* Kierownik jednostki, upowszechniaj─ůc informacje o wolnym stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, wskazuje stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym pa┼ästw, którym na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.      o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902  z pó┼║n. zm.).
** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie, stanowi za┼é─ůcznik Nr 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z pó┼║n. zm.) i jest dost─Öpny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej naborów na stanowiska.
*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzaj─ů skorzysta─ç z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).

Autor : Joanna Piwowarczyk
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2017-09-08 09:23:13
Data ostatniej modyfikacji : 2018-06-08 12:31:05
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1054

Redaktor  Data modyfikacji 

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  08.06.2018 11:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  08.09.2017 08:23poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1050275