logo
Inne » Pracownicy poszukiwani
NAB├ôR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Specjalista ds. BHP

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
OG┼üASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej

WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE: Specjalista ds. BHP

OPIS STANOWISKA:
Do g┼éównych zada┼ä pracownika b─Ödzie nale┼╝a┼éo wykonywanie nast─Öpuj─ůcych obowi─ůzków:
a) pe┼énienie obowi─ůzków zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporz─ůdzeniu Rady Ministrów z dnia 2 wrze┼Ťnia 1997 r. w sprawie s┼éu┼╝by BHP (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 z pó┼║n. zm.),
b) sprawowanie nadzoru nad bezpiecze┼ästwem i higien─ů pracy w Zak┼éadzie Pracy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym stanem prawnym.
c) prowadzenie audytów wewn─Ötrznych,
d) udzielanie fachowej pomocy i instruktażu w zakresie spełnienia wymagań BHP w Zakładzie Pracy,
e) nadzór nad prowadzeniem prac firm zewn─Ötrznych,
f) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony przeciwpo┼╝arowej w Zak┼éadzie Pracy.
g) udział w posiedzeniu komisji BHP,
h) organizowanie pomiarów czynników ┼Ťrodowiska pracy,
i) organizowanie szkole┼ä okresowych pracowników.
Zadania pomocnicze - wykonywanie innych nie wymienionych wy┼╝ej czynno┼Ťci wynikaj─ůcych z zakresu obowi─ůzków i odpowiedzialno┼Ťci.

Odpowiedzialno┼Ť─ç pracownika:
Służbowa

Warunki pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy
Praca w budynku administracyjnym i na terenie dzia┼éalno┼Ťci Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej. Bezpieczne warunki pracy.

Stanowisko pracy i charakter pracy
Stanowisko samodzielne, praca w budynku na pi─Ötrze.

Wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w Miejskim Zak┼éadzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia┼éej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych w miesi─ůcu maju 2018 r. jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.

NIEZB─śDNE WYMAGANIA:
1) obywatelstwo polskie*
2) wy┼╝sze o kierunku lub specjalno┼Ťci  w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy,
3) tytuł Specjalisty ds. BHP i co najmniej roczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Specjalisty ds. BHP,
4) wskazane uprawnienia Inspektora Ochrony PPO┼╗,
5) kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych,
6) kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia,
8) wymagania wynikaj─ůce z formularza opisu stanowiska pracy stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do og┼éoszenia o naborze,
9) stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

Predyspozycje osobowo┼Ťciowe:
Uczciwo┼Ť─ç, komunikatywno┼Ť─ç, samodzielno┼Ť─ç, sumienno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres, umiej─Ötno┼Ť─ç prowadzenia szkole┼ä.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie**, z podaniem danych umo┼╝liwiaj─ůcych kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2) list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
3) ┼╝yciorys – curriculum vitae,
4) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiej─Ötno┼Ťciach,
6) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych sta┼╝ pracy (┼Ťwiadectwa pracy, aktualne za┼Ťwiadczenia o zatrudnieniu) lub dokumentów potwierdzaj─ůcych wykonywanie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej,
7) kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,***
8) o┼Ťwiadczenie kandydata, o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,
9) o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
10) o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby post─Öpowania rekrutacyjnego,

Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç lub przesy┼éa─ç w terminie do:  6 lipca 2018 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku- Białej), na adres:Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
Sekretariat, pok. 105
ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała

w zamkni─Ötych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. BHP + imi─Ö i nazwisko

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru – kandydaci zostan─ů powiadomieni drog─ů e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wp┼éyn─ů drog─ů elektroniczn─ů, niekompletne lub po wy┼╝ej wskazanym terminie b─Öd─ů usuwane bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty z┼éo┼╝one w naborze mo┼╝na odebra─ç w terminie do 14 dni od daty og┼éoszenia wyniku naboru w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 113). Po wy┼╝ej wymienionym terminie dokumenty z naboru zostan─ů zniszczone, zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů.
5. MZK zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od naboru bez podania przyczyny.
6. Osoba, której oferta zostanie wybrana b─Ödzie zobowi─ůzana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa ┼Ťciganie z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

* Kierownik jednostki, upowszechniaj─ůc informacje o wolnym stanowisku urz─Ödniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz─Ödniczym, wskazuje stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mog─ů ubiega─ç si─Ö obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym pa┼ästw, którym na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                        o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902  z pó┼║n. zm.).

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zatrudnienie, stanowi za┼é─ůcznik Nr 1 do rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z pó┼║n. zm.) i jest dost─Öpny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzaj─ů skorzysta─ç z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z pó┼║n. zm.).


Autor : JOANNA PIWOWARCZYK
Zredagowa┼é(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2018-06-25 11:08:55
Data ostatniej modyfikacji : 25.06.2018 11:13
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 928

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  17.07.2018 07:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  17.07.2018 07:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  17.07.2018 07:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tadeusz Goliasz  17.07.2018 07:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  25.06.2018 11:08poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1011591