logo
Sprzeda┼╝ biletow
Cennik bilet├│w

Uchwała Nr XXV/636/2012
Uchwala w┬á sprawie ┬áustalenia cen za us┼éugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego ┼Ťwiadczone przez samorz─ůdowy zak┼éad bud┼╝etowy - Miejski Zak┼éad Komunikacyjny w┬áBielsku-Bia┼éej
UCHWAŁA NR XXV/636/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w  sprawie:  ustalenia cen za us┼éugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego ┼Ťwiadczone przez samorz─ůdowy zak┼éad bud┼╝etowy - Miejski Zak┼éad Komunikacyjny w Bielsku-Bia┼éej
Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 4, art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó┼║n.zm.) oraz w zwi─ůzku z art.4 ust. 1  pkt 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z pó┼║n.zm.) 
Rada Miejska 
p o s t a n a w i a:
§ 1. Ustala si─Ö ceny za przewozy osób w nast─Öpuj─ůcej wysoko┼Ťci: 
1. Bilet jednorazowy: 
 1) normalny - 3,00 z┼é, 
 2) ulgowy - 1,50 z┼é. 
2. Bilet jednorazowy za przewóz baga┼╝u lub zwierz─Öcia (nie dotyczy pasa┼╝erów posiadaj─ůcych bilety miesi─Öczne i na trzy kolejne miesi─ůce) - 3,00 z┼é. 
3. Bilet jednodniowy - NA OKAZICIELA - na wszystkie linie: 
1) normalny - 12,00 z┼é, 
2) ulgowy - 6,00 z┼é. 
4. Weekendowy bilet rodzinny - 10,00 z┼é. 
5. Bilet 60-minutowy uprawniaj─ůcy do nieograniczonej liczby przejazdów w ci─ůgu 60 minut od momentu skasowania: 
1) normalny - 4,00 z┼é, 
2) ulgowy - 2,00 z┼é. 
§ 2. Ustala si─Ö ceny za nast─Öpuj─ůce rodzaje biletów miesi─Öcznych, wa┼╝nych na trzy kolejne miesi─ůce i okresowych: 
       1. BILETY ULGOWE: 
 1) NA JEDN─ä LINI─ś: 
a) imienny bilet miesi─Öczny na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 40,00 z┼é, 
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi─ůce na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 111,00 z┼é. 
        2) SIECIOWE: 
a) imienny bilet miesi─Öczny na wszystkie linie - 50,00 z┼é, 
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi─ůce na wszystkie linie - 141,00 z┼é, 
c) socjalny imienny bilet miesi─Öczny na wszystkie linie, wa┼╝ny w dni robocze oraz soboty - 28,00 z┼é, 
d) socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesi─ůce na wszystkie linie, wa┼╝ny w dni robocze oraz soboty - 84,00 z┼é. 
 3) OKRESOWE: 
a) imienny bilet 7-dniowy na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 14,00 z┼é, 
b) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie - 17,00 z┼é. 
 4) SPECJALNE: 
a) imienny bilet miesi─Öczny na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 30,00 z┼é, 
b) imienny bilet miesi─Öczny na wszystkie linie - 36,00 z┼é. 
2. BILETY NORMALNE: 
 1) NA JEDN─ä LINI─ś: 
a) imienny bilet miesi─Öczny na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 80,00 z┼é, 
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi─ůce na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 222,00 z┼é. 
 2) SIECIOWE: 
a) imienny bilet miesi─Öczny na wszystkie linie - 100,00 z┼é, 
b) imienny bilet na trzy kolejne miesi─ůce na wszystkie linie - 282,00 z┼é, 
c) bilet miesi─Öczny - NA OKAZICIELA - na wszystkie linie - 130,00 z┼é. 
 3) OKRESOWE: 
a) imienny bilet 7-dniowy na okre┼Ťlon─ů lini─Ö - 28,00 z┼é, 
b) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie - 34,00 z┼é. 
§ 3. Ceny wymienione w § 1  i § 2  Uchwa┼éy zawieraj─ů podatek VAT. 
§ 4. 1. Do korzystania z bezp┼éatnych przejazdów na wszystkich liniach s─ů uprawnieni: 
1) pos┼éowie na Sejm, senatorowie oraz umundurowani (na s┼éu┼╝bie) funkcjonariusze Stra┼╝y Miejskiej – na podstawie wa┼╝nych legitymacji, 
2) dzieci do 4-go roku ┼╝ycia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umo┼╝liwiaj─ůcych stwierdzenie wieku dziecka, 
3) osoby, które uko┼äczy┼éy 70 rok ┼╝ycia, tj. od dnia uko┼äczenia – na podstawie dokumentu to┼╝samo┼Ťci (ze zdj─Öciem i dat─ů urodzenia), 
4) inwalidzi wojenni i wojskowi, a zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzysz─ůcym im w czasie podró┼╝y opiekunem (osoba pe┼énoletnia ) – na podstawie ksi─ů┼╝ki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez uprawniony organ, 
5) osoby ca┼ékowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepe┼énosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzysz─ůcym im w czasie podró┼╝y opiekunem (osoba pe┼énoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepe┼énosprawnej (stopie┼ä znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci wydanym przez lekarza orzecznika, 
6) osoby niewidome lub ociemnia┼ée wraz z towarzysz─ůcym im opiekunem (osoba pe┼énoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie wa┼╝nych legitymacji Polskiego Zwi─ůzku Niewidomych, legitymacji Zwi─ůzku Ociemnia┼éych ┼╗o┼énierzy RP, orzeczenia lub legitymacji stwierdzaj─ůcych znaczny lub umiarkowany stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci spowodowany chorob─ů narz─ůdu wzroku, 
7) pracownicy Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej zatrudnieni w pe┼énym lub niepe┼énym wymiarze czasu pracy, ma┼é┼╝onkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci ucz─ůce si─Ö i niepracuj─ůce do 25 lat, emeryci i renci┼Ťci oraz osoby korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä rehabilitacyjnych, którzy bezpo┼Ťrednio przed przej┼Ťciem na emerytur─Ö, rent─Ö lub do korzystania ze ┼Ťwiadcze┼ä rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w zak┼éadzie oraz wspó┼éma┼é┼╝onkowie emerytów, rencistów i osób korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä rehabilitacyjnych – na podstawie biletu wydanego przez MZK, 
8) dzieci niepe┼énosprawne, ucz─Öszczaj─ůce do przedszkoli lub oddzia┼éów przedszkolnych w szko┼éach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepe┼énosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i m┼éodzie┼╝ niepe┼énosprawna do lat 18, realizuj─ůca obowi─ůzek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepe┼énosprawnej wraz z towarzysz─ůcym im w czasie podró┼╝y opiekunem (osoba pe┼énoletnia), 
9) Zas┼éu┼╝eni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Bia┼éej – na podstawie biletu uprawniaj─ůcego do bezp┼éatnych przejazdów wraz z dowodem osobistym. 
2. Do korzystania z bezp┼éatnych przejazdów uprawnieni s─ů w dni nauki szkolnej w godzinach od 8?? do 16?? uczniowie i nauczyciele (opiekunowie) Szko┼éy Podstawowej nr 23 na trasie ulicy Karpackiej mi─Ödzy przystankami "Kamienica Spó┼édzielnia" - "Kamienica OSP", pod warunkiem, ┼╝e przejazd odbywa si─Ö w zorganizowanej grupie na podstawie dokumentu wydanego przez MZK (dotyczy równie┼╝ opiekuna jad─ůcego po dzieci). 
3. Do korzystania z bezp┼éatnych przejazdów na wszystkich liniach, od wrze┼Ťnia do czerwca, na podstawie „BILETU WOLNEJ JAZDY” wydawanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej, uprawnione s─ů dzieci i m┼éodzie┼╝ posiadaj─ůce karty „rodzina+” wydawane przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej, które to osoby jednocze┼Ťnie spe┼éniaj─ů przynajmniej jeden z nast─Öpuj─ůcych warunków: 
1) wychowuj─ů si─Ö w rodzinnych formach pieczy zast─Öpczej lub 
2) wychowuj─ů si─Ö w rodzinach, w których jest co najmniej pi─Öcioro dzieci zamieszka┼éych na sta┼ée na terenie miasta Bielska-Bia┼éej. Prezydent Miasta Bielska-Bia┼éej w drodze Zarz─ůdzenia okre┼Ťli: wzór BILETU WOLNEJ JAZDY oraz wzór wniosku o jego przyznanie. 
§ 5. 1. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach s─ů uprawnieni: 
1) dzieci i m┼éodzie┼╝ w okresie od rozpocz─Öcia nauki w szkole podstawowej do uko┼äczenia gimnazjum, szko┼éy ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko┼éy publicznej, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 25 roku ┼╝ycia na podstawie wa┼╝nej legitymacji szkolnej (wzór MENiS). Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i s┼éuchaczy szkó┼é dla doros┼éych, placówek kszta┼écenia ustawicznego, placówek kszta┼écenia praktycznego, o┼Ťrodków dokszta┼écania i doskonalenia zawodowego - po uko┼äczeniu 19 roku ┼╝ycia. 
2) dzieci od lat 4-ch do 7-ego roku ┼╝ycia, tj. 7  rocznicy urodzin – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umo┼╝liwiaj─ůcych stwierdzenie wieku, 
3) emeryci i renci┼Ťci - na podstawie wa┼╝nej legitymacji emeryta-rencisty oraz dokumentu to┼╝samo┼Ťci, 
4) inwalidzi s┼éuchu oraz inwalidzi narz─ůdu ruchu ko┼äczyn dolnych – na podstawie dokumentu stwierdzaj─ůcego inwalidztwo, 
5) pracownicy Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi opieku┼äcze oraz pracownicy socjalni – na podstawie legitymacji pracownika MOPS lub stosownego za┼Ťwiadczenia dla pracownika socjalnego, 
6) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej, 
7) studenci szkó┼é wy┼╝szych – na podstawie wa┼╝nej legitymacji studenckiej (wzór okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 2  lub za┼é─ůczniku nr 3  do rozporz─ůdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego z dnia 14 wrze┼Ťnia 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Dz.U. Nr 201, poz. 1188) oraz s┼éuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j─Özyków obcych – na podstawie wa┼╝nej legitymacji s┼éuchacza kolegium (wzór okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 3  do rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie zak┼éadów kszta┼écenia nauczycieli – Dz.U. Nr 100, poz.910). 
2. (-) 
3. Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych s─ů uprawnieni: 
1) dzieci i m┼éodzie┼╝ posiadaj─ůce kart─Ö „rodzina+” wydan─ů przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej i jednocze┼Ťnie wychowuj─ůce si─Ö w rodzinie uprawnionej do zasi┼éku rodzinnego – na podstawie karty „rodzina+” oraz dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç, a tak┼╝e aktualnego za┼Ťwiadczenia wydanego przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bielsku-Bia┼éej potwierdzaj─ůcego uprawnienie do zasi┼éku rodzinnego, 
2) osoby niepe┼énosprawne do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia, legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – na podstawie legitymacji osoby niepe┼énosprawnej wydanej przez powiatowy zespó┼é ds. orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci. 
4. Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowi─ůzuj─ůcego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach) uprawnieni s─ů rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadaj─ůcy karty „rodzina+” podró┼╝uj─ůcy z co najmniej jednym dzieckiem – na podstawie kart „rodzina+” oraz dokumentów stwierdzaj─ůcych to┼╝samo┼Ť─ç. 
§ 6. 1. Za przewóz baga┼╝u, zwierz─ůt pobiera si─Ö op┼éat─Ö w wysoko┼Ťci ustalonej w § 1  ust. 1  pkt 2). 
2. Dopuszcza si─Ö przewóz bez dodatkowych op┼éat: 
1) baga┼╝u r─Öcznego, który nie przekracza ┼╝adnego z wymiarów 80 x 50 x 30 cm, 
2) ma┼éych zwierz─ůt trzymanych na r─Ökach (np. psy, koty, ptaki), 
3) psów, które s─ů przewodnikami osób niewidomych, 
4) wózków inwalidzkich i sprz─Ötu rehabilitacyjnego potrzebnego podró┼╝uj─ůcym osobom niepe┼énosprawnym do poruszania si─Ö, 
5) wózków dzieci─Öcych, sanek, nart oraz pomocy szkolnych. 
3. (-) 
§ 7.(-) 
§ 8.(-)
§ 9. Wykonanie Uchwa┼éy powierza si─Ö Prezydentowi Miasta Bielska-Bia┼éej. 
§ 10. Uchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01 marca 2013 r. 

UCHWAŁA NR XXVII/686/2013
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie: sposobu ustalania wysoko┼Ťci op┼éat dodatkowych oraz op┼éaty manipulacyjnej w przewozach ┼Ťrodkami lokalnego transportu zbiorowego 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1173, ze zm.) 
Rada Miejska 
p o s t a n a w i a: 
§ 1. Uchwa┼éa okre┼Ťla sposób: 
    1. ustalania wysoko┼Ťci op┼éat dodatkowych pobieranych w razie: 
 1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu, 
 2) braku wa┼╝nego dokumentu po┼Ťwiadczaj─ůcego uprawnienie do bezp┼éatnego albo ulgowego przejazdu, 
 3) niezap┼éacenia nale┼╝no┼Ťci za zabrane ze sob─ů do ┼Ťrodka przewozu rzeczy lub zwierz─Öta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, 
 4) spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy ┼Ťrodka transportu, 
    2. ustalania wysoko┼Ťci op┼éaty manipulacyjnej. 
§ 2. 1. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty dodatkowej ustala si─Ö, bior─ůc za podstaw─Ö cen─Ö biletu jednorazowego normalnego stosowan─ů przez operatora w dniu przewozu, w nast─Öpuj─ůcy sposób: 
 1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 50-krotno┼Ť─ç tej ceny, 
 2) za przejazd bez wa┼╝nego dokumentu po┼Ťwiadczaj─ůcego uprawnienie do bezp┼éatnego lub ulgowego przejazdu 50-krotno┼Ť─ç tej ceny, 
 3) za przewóz rzeczy lub zwierz─Öcia bez zap┼éacenia nale┼╝no┼Ťci albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierz─ůt 20-krotno┼Ť─ç tej ceny, 
 4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy ┼Ťrodka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 150- krotno┼Ť─ç tej ceny, 
 5) w przypadku uiszczenia op┼éaty dodatkowej okre┼Ťlonej w pkt 1,2,3 najdalej w ci─ůgu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowi─ůzuj─ůcego do uiszczenia tej op┼éaty, wysoko┼Ť─ç op┼éaty dodatkowej obni┼╝a si─Ö o 30%. 
 2. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty manipulacyjnej, pobieranej w przypadku okazania najpó┼║niej w terminie 7 dni od dnia przewozu, wa┼╝nego na dzie┼ä przewozu biletu imiennego lub dokumentu uprawniaj─ůcego do bezp┼éatnego albo ulgowego przejazdu, ustala si─Ö w wysoko┼Ťci 5-krotno┼Ťci ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez operatora w dniu przewozu. 
§ 3. Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Prezydentowi Miasta. 

 
Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 1105788