logo
Sprzeda┼╝ biletow
Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych

Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych

Uprawnienia do ulg i przejazdów bezp┼éatnych

(Wyci─ůg z Uchwa┼éy NR XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia┼éej z dnia 20 grudnia 2012 r.
w  sprawie:  ustalenia cen za us┼éugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego ┼Ťwiadczone przez samorz─ůdowy zak┼éad bud┼╝etowy - Miejski Zak┼éad Komunikacyjny w Bielsku-Bia┼éej)

§ 4. 1. Do korzystania z bezp┼éatnych przejazdów na wszystkich liniach s─ů uprawnieni:
1) pos┼éowie na Sejm, senatorowie oraz umundurowani (na s┼éu┼╝bie) funkcjonariusze Stra┼╝y Miejskiej – na podstawie wa┼╝nych legitymacji,
2) dzieci do 4-go roku ┼╝ycia, tj. do dnia 4-tej rocznicy urodzin – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umo┼╝liwiaj─ůcych stwierdzenie wieku dziecka,
3) osoby, które uko┼äczy┼éy 70 rok ┼╝ycia, tj. od dnia uko┼äczenia – na podstawie dokumentu to┼╝samo┼Ťci (ze zdj─Öciem i dat─ů urodzenia),
4) inwalidzi wojenni i wojskowi, a zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzysz─ůcym im w czasie podró┼╝y opiekunem (osoba pe┼énoletnia ) – na podstawie ksi─ů┼╝ki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez uprawniony organ,
5) osoby ca┼ékowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepe┼énosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzysz─ůcym im w czasie podró┼╝y opiekunem (osoba pe┼énoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepe┼énosprawnej (stopie┼ä znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci wydanym przez lekarza orzecznika,
6) osoby niewidome lub ociemnia┼ée wraz z towarzysz─ůcym im opiekunem (osoba pe┼énoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie wa┼╝nych legitymacji Polskiego Zwi─ůzku Niewidomych, legitymacji Zwi─ůzku Ociemnia┼éych ┼╗o┼énierzy RP, orzeczenia lub legitymacji stwierdzaj─ůcych znaczny lub umiarkowany stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci spowodowany chorob─ů narz─ůdu wzroku,
7) pracownicy Miejskiego Zak┼éadu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia┼éej zatrudnieni w pe┼énym lub niepe┼énym wymiarze czasu pracy, ma┼é┼╝onkowie pracowników i ich dzieci do lat 18, a dzieci ucz─ůce si─Ö i niepracuj─ůce do 25 lat, emeryci i renci┼Ťci oraz osoby korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä rehabilitacyjnych, którzy bezpo┼Ťrednio przed przej┼Ťciem na emerytur─Ö, rent─Ö lub do korzystania ze ┼Ťwiadcze┼ä rehabilitacyjnych byli zatrudnieni w zak┼éadzie oraz wspó┼éma┼é┼╝onkowie emerytów, rencistów i osób korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä rehabilitacyjnych – na podstawie biletu wydanego przez MZK,
8) dzieci niepe┼énosprawne, ucz─Öszczaj─ůce do przedszkoli lub oddzia┼éów przedszkolnych w szko┼éach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepe┼énosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i m┼éodzie┼╝ niepe┼énosprawna do lat 18, realizuj─ůca obowi─ůzek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepe┼énosprawnej wraz z towarzysz─ůcym im w czasie podró┼╝y opiekunem (osoba pe┼énoletnia),
9) Zas┼éu┼╝eni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Bia┼éej – na podstawie biletu uprawniaj─ůcego do bezp┼éatnych przejazdów wraz z dowodem osobistym.

2. Do korzystania z bezp┼éatnych przejazdów uprawnieni s─ů w dni nauki szkolnej w godzinach od 8?? do 16?? uczniowie i nauczyciele (opiekunowie) Szko┼éy Podstawowej nr 23 na trasie ulicy Karpackiej mi─Ödzy przystankami "Kamienica Spó┼édzielnia" - "Kamienica OSP", pod warunkiem, ┼╝e przejazd odbywa si─Ö w zorganizowanej grupie na podstawie dokumentu wydanego przez MZK (dotyczy równie┼╝ opiekuna jad─ůcego po dzieci).

3. Do korzystania z bezp┼éatnych przejazdów na wszystkich liniach, od wrze┼Ťnia do czerwca, na podstawie „BILETU WOLNEJ JAZDY” wydawanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej, uprawnione s─ů dzieci i m┼éodzie┼╝ posiadaj─ůce karty „rodzina+” wydawane przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej, które to osoby jednocze┼Ťnie spe┼éniaj─ů przynajmniej jeden z nast─Öpuj─ůcych warunków:
1) wychowuj─ů si─Ö w rodzinnych formach pieczy zast─Öpczej lub
2) wychowuj─ů si─Ö w rodzinach, w których jest co najmniej pi─Öcioro dzieci zamieszka┼éych na sta┼ée na terenie miasta Bielska-Bia┼éej. Prezydent Miasta Bielska-Bia┼éej w drodze Zarz─ůdzenia okre┼Ťli: wzór BILETU WOLNEJ JAZDY oraz wzór wniosku o jego przyznanie.

§ 5. 1. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich liniach s─ů uprawnieni:
1) dzieci i m┼éodzie┼╝ w okresie od rozpocz─Öcia nauki w szkole podstawowej do uko┼äczenia gimnazjum, szko┼éy ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko┼éy publicznej, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 25 roku ┼╝ycia na podstawie wa┼╝nej legitymacji szkolnej (wzór MENiS). Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i s┼éuchaczy szkó┼é dla doros┼éych, placówek kszta┼écenia ustawicznego, placówek kszta┼écenia praktycznego, o┼Ťrodków dokszta┼écania i doskonalenia zawodowego - po uko┼äczeniu 19 roku ┼╝ycia.
2) dzieci od lat 4-ch do 7-ego roku ┼╝ycia, tj. 7  rocznicy urodzin – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umo┼╝liwiaj─ůcych stwierdzenie wieku,
3) emeryci i renci┼Ťci - na podstawie wa┼╝nej legitymacji emeryta-rencisty oraz dokumentu to┼╝samo┼Ťci,
4) inwalidzi s┼éuchu oraz inwalidzi narz─ůdu ruchu ko┼äczyn dolnych – na podstawie dokumentu stwierdzaj─ůcego inwalidztwo,
5) pracownicy Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi opieku┼äcze oraz pracownicy socjalni – na podstawie legitymacji pracownika MOPS lub stosownego za┼Ťwiadczenia dla pracownika socjalnego,
6) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
7) studenci szkó┼é wy┼╝szych – na podstawie wa┼╝nej legitymacji studenckiej (wzór okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 2  lub za┼é─ůczniku nr 3  do rozporz─ůdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego z dnia 14 wrze┼Ťnia 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Dz.U. Nr 201, poz. 1188) oraz s┼éuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j─Özyków obcych – na podstawie wa┼╝nej legitymacji s┼éuchacza kolegium (wzór okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 3  do rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie zak┼éadów kszta┼écenia nauczycieli – Dz.U. Nr 100, poz.910).

2. (-)

3. Do korzystania ze specjalnych biletów ulgowych s─ů uprawnieni:
1) dzieci i m┼éodzie┼╝ posiadaj─ůce kart─Ö „rodzina+” wydan─ů przez Prezydenta Miasta Bielska-Bia┼éej i jednocze┼Ťnie wychowuj─ůce si─Ö w rodzinie uprawnionej do zasi┼éku rodzinnego – na podstawie karty „rodzina+” oraz dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç, a tak┼╝e aktualnego za┼Ťwiadczenia wydanego przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Bielsku-Bia┼éej potwierdzaj─ůcego uprawnienie do zasi┼éku rodzinnego,
2) osoby niepe┼énosprawne do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia, legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – na podstawie legitymacji osoby niepe┼énosprawnej wydanej przez powiatowy zespó┼é ds. orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci.

4. Do korzystania z weekendowego biletu rodzinnego (obowi─ůzuj─ůcego w soboty i niedziele, na wszystkich liniach) uprawnieni s─ů rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadaj─ůcy karty „rodzina+” podró┼╝uj─ůcy z co najmniej jednym dzieckiem – na podstawie kart „rodzina+” oraz dokumentów stwierdzaj─ůcych to┼╝samo┼Ť─ç.


 

Wi─Öcej »licznik odwiedzin: 1105775