Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Publikacja obowiązkowa
Publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:
Miejski Zakład Komunikacyjny
Adres pocztowy:
ul. Długa 50
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bielsko-Biała 43-309 śląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Halina Lazar, tel. 033/ 814-35-11 wew. 271, 272; Renata Fornal, tel. 033/ 814-48-73.
E-mail: Fax:
mzkb-b@bb.onet.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.mzkb-b.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):


Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:


Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/OFERTY

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Tak Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont pomieszczenia w budynku pomocniczym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego


Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

siedziba Zamawiającego

(b) Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne


Główne miejsce realizacji dostawy:(c) Usługi

Kategoria usług:

Główne miejsce świadczenia usług:II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej:Wartość umowy ramowej:Waluta

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu są prace remontowe pomieszczenia w budynku pomocniczym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz.2 do SIWZ), w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz.1 do SIWZ). 2. Przy wykonywaniu robót remotowo-budowlanych Wykonawca musi stosować wyłącznie materiały posiadające atesty i świadectwa ITB. 3. Wywóz gruzu oraz wszelkich odpadów wraz z przywróceniem otoczenia pomieszczenia do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót odbywać się będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. UWAGA! Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed przystąpieniem do niniejszego postępowania dokonali rozeznania w przedmiocie zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Pani Halina Lazar - Kierownik Działu Remontów i Inwestycji, tel. 033/ 814-35-11, wew. 271, 272. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody w czasie trwania umowy. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt niezbędny do wykonywania prac. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do asortymentu wskazanego i nazwanego przez Zamawiającego (producent, typ, model, itp.) w Załącznikach Nr 4 cz.1 i 2 do SIWZ. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować materiały dowolnych producentów bądź typów, ale muszą one spełniać wszystkie warunki i wymagania w kwestii dotyczącej kolorystyki. W takim przypadku prace należy skonsultować z Zamawiającym.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

1. Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, że Wykonawca: 1.1. spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty, 1.3. zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem przetargu a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, tj. Formularzem Oferty (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ) następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 2.3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.5. Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 3.1. Wykaz wg Załącznika Nr 5 i referencje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedną robotę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 3.2. Uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika budowy o specjalności ogólnobudowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej. 3.3. Oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika/ów robót budowlanych.

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 45.31.10.00-0
Dodatkowe przedmioty
45.32.00.00-6
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres

W całkowity zakres zamówienia wchodzą roboty polegające na remoncie pomieszczenia o powierzchni 53,68 m2.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany Wymagany

Okres w miesiącach: 2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi: 1. przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia, 2. posiadać certyfikaty zgodności Instytutu Techniki Budowlanej na zabudowane materiały, 3. udzielić Zamawiającemu 5- letniej gwarancji na wszystkie wykonane roboty, 4. wykonywać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, 5. stosować materiały i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), 6. zapewnić ciągłe kierowanie robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, 7. utrzymywać na bieżąco ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczyć teren budowy, 8. udokumentować, przedkładając stosowny wykaz wg Załącznika Nr 5, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami (referencjami), że roboty te zostały wykonane należycie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Ponadto a) Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wykonawca musi spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu. d) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, że Wykonawca: 1.1. spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty, 1.3. zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem przetargu a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, tj. Formularzem Oferty (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ) następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 2.3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.5. Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 3.1. wykaz wg Załącznika Nr 5 i referencje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedną robotę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 3.2. Uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika budowy o specjalności ogólnobudowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej. 3.3. Oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika/ów robót budowlanych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak

Nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzonaIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)

www.mzkb-b.samorzady.pl

Opłata 50.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:

Przy odbiorze osobistym - wpłata w kasie Zamawiającego, w przypadku przekazania pocztą - za pobraniem pocztowym. Wówczas należy doliczyć koszty przesyłki. Na stronie internetowej Zamawiającego - bezpłatnie.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 04/06/2007

Godzina: 09:30

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

polskiIV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 04/06/2007

Godzina: 10:00

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, pokój 211, II piętro.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:VI.2) INFORMACJE DODATKOWEZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

1) Krótki opis2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

3) Wielkość lub zakres4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

5) Kryteria oceny ofert6) INFORMACJE DODATKOWE