Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Publikacja obowiązkowa
Publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:
Miejski Zakład Komunikacyjny
Adres pocztowy:
ul. Długa 50
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bielsko-Biała 43-309 śląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Bogusław Gaszek, tel. 033/ 814-35-11, wew. 221, 220; Renata Fornal, tel. 033/ 814-48-73.
E-mail: Fax:
mzkb-b@bb.onet.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.mzkb-b.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):


Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:


Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/OFERTY

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Tak Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Fizyczna ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego


Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:(b) Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne


Główne miejsce realizacji dostawy:(c) Usługi

Kategoria usług: 27

Główne miejsce świadczenia usług:

siedziba Zamawiającego

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej:Wartość umowy ramowej:Waluta

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest fizyczna ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Ochrona mienia Zamawiającego musi być dokonywana przez dwuosobową obsadę pracowników Wykonawcy na każdej zmianie. Pracownicy nie muszą posiadać licencji, natomiast winni być umundurowani, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej, tak aby w razie zaistnienia potrzeby mogli połączyć się między sobą oraz z tzw. Zespołem Natychmiastowej Reakcji. Zespół Natychmiastowej Reakcji musi być wyposażony w środki przymusu bezpośredniego, środki ochrony osobistej, środki łączności bezprzewodowej oraz dysponować samochodem służbowym. Szczegóły zawiera projekt umowy załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako Załącznik Nr 1.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

1. Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, że Wykonawca: 1.1. spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty, 1.3. zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem przetargu a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, tj. Formularzem Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 2.3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.5. Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 3.1. wykaz wg Załącznika Nr 4 i referencje, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 3.2. oświadczenie, że Wykonawca posiada dowodowy analizator wydechu, spełniający wymagania zawarte w Części III SIWZ w pkt 1.5 (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 3.3. oświadczenie, że Wykonawca posiada tzw. Zespół Natychmiastowej Reakcji złożony z co najmniej dwóch pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności bezprzewodowej i dysponujących samochodem służbowym odpowiednio oznakowanym (Załącznik Nr 6 do SIWZ), 3.4. oświadczenie, że w przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł skorzystać z ulgi na PFRON - zgodnie ze stanem faktycznym Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). UWAGA! Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy Wykonawców nie będących zakładami pracy chronionej. 3.5. polisę lub inny dokument potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 700.000,00 złotych, 3.6. Certyfikaty jeżeli Wykonawca posiada: a) Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, b) Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 18001, c) Ochrony Środowiska ISO 14001, 3.7. dowód wniesienia wadium w formie i na zasadach określonych w Pzp i SIWZ, cz. XI.

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 74.61.00.00-8
Dodatkowe przedmioty
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres

powyżej 60.000 euro

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany Wymagany

Data rozpoczęcia 01/04/2007 Data zakończenia 31/03/2010

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9.000,00 zł. 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancji bankowej, 2.4. gwarancji ubezpieczeniowej, 2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Konto MZK - Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie II/O w Bielsku Białej nr 39 1060 0076 0000 3300 0018 8425, z dopiskiem: \Wadium - ochrona mienia\. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 07 lutego 2007r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi: 1.1. przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia, 1.2. przedłożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, 1.3. przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 700.000,00 zł., 1.4. udokumentować, przedkładając stosowny wykaz wg Załącznika Nr 4, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami (referencjami), że usługi te zostały wykonane należycie, 1.5. dysponować dowodowym analizatorem wydechu, tzw. alkomatem, który musi posiadać aktualną legalizację oraz aktualną kalibrację. Wydruk z analizatora musi stanowić wiarygodny materiał dowodowy w ewentualnym sporze sądowym, (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 1.6. na czas trwania umowy wynająć od Zamawiającego budynek portierni, na warunkach określonych w projekcie umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ). UWAGA! Istnieje możliwość odpłatnego wynajęcia pomieszczenia socjalnego dla pracowników Wykonawcy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Opis spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, że Wykonawca: 1.1. spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty, 1.3. zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem przetargu a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, tj. Formularzem Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 2.3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.5. Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 3.1. wykaz wg Załącznika Nr 4 i referencje, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 3.2. oświadczenie, że Wykonawca posiada dowodowy analizator wydechu, spełniający wymagania zawarte w Części III SIWZ w pkt 1.5 (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 3.3. oświadczenie, że Wykonawca posiada tzw. Zespół Natychmiastowej Reakcji złożony z co najmniej dwóch pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności bezprzewodowej i dysponujących samochodem służbowym odpowiednio oznakowanym (Załącznik Nr 6 do SIWZ), 3.4. oświadczenie, że w przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł skorzystać z ulgi na PFRON - zgodnie ze stanem faktycznym Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). UWAGA! Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy Wykonawców nie będących zakładami pracy chronionej. 3.5. polisę lub inny dokument potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 700.000,00 złotych, 3.6. Certyfikaty jeżeli Wykonawca posiada: a) Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, b) Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 18001, c) Ochrony Środowiska ISO 14001, 3.7. dowód wniesienia wadium w formie i na zasadach określonych w Pzp i SIWZ, cz. XI.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena80.00
2. Wiarygodność Wykonawcy20.00


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak

Nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzonaIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)

www.mzkb-b.samorzady.pl

Opłata 50.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:

Przy odbiorze osobistym - wpłata w kasie Zamawiającego, w przypadku przekazania pocztą - za pobraniem pocztowym. Wówczas należy doliczyć koszty przesyłki. Na stronie internetowej Zamawiającego - bezpłatnie.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 07/02/2007

Godzina: 09:30

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

polskiIV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 07/02/2007

Godzina: 10:00

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, pokój 211, II piętro

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:VI.2) INFORMACJE DODATKOWEZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

1) Krótki opis2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

3) Wielkość lub zakres4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

5) Kryteria oceny ofert6) INFORMACJE DODATKOWE