Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mzkb-b.samorzady.pl


Bielsko-Biała: Remont dachu w hali niższej Warsztatu Napraw Głównych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50
Numer ogłoszenia: 42634 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny , ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu w hali niższej Warsztatu Napraw Głównych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego oraz montażu pasm świetlnych na hali niższej Warsztatu Napraw Głównych na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50. 2. Szczegółowy zakres prac został określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ), Specyfikacji technicznej, w której opisane zostały poszczególne pozycje przedmiaru robót budowlanych (Załącznik Nr 4 cz. 1 do SIWZ) oraz Projekcie budowlanym (Załącznik Nr 7 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym w taki sposób, aby nie kolidowały one z ruchem pojazdów na terenie zajezdni. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane prace. 5. Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 6. Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności: protokół końcowy odbioru, deklaracje zgodności na wszystkie wbudowane wyroby i materiały, certyfikaty B itp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.31.23.11-0, 45.26.23.11-9, 45.26.10.00-4, 45.26.12.14-7, 45.26.14.10-1, 45.44.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancji bankowej, 2.4. gwarancji ubezpieczeniowej, 2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: Wadium - remont dachu. NIP: ................... Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 15 lutego 2013r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, zwróci wadium wniesione w pieniądzu na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 2. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, np. jako konsorcjum, spółka cywilna do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części IX ust. 4).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: 1.1. zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT, 1.2. gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, 1.3. wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego, 1.4. gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie, 1.5. gdy Wykonawca zrealizuje umowę wg lepszej technologii, przy użyciu bardziej nowoczesnego sprzętu niż przewidziano w ofercie, 1.6. wystąpienia konieczności zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od stron umowy. 2. Zmiana umowy może nastąpić na wniosek jednej ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) bezpłatnie - na stronie internetowej Zamawiającego; 2) odpłatnie - 50 zł (+ewentualne koszty przesyłki) - w siedzibie Zamawiającego; pok 200 (II p.). Kasa czynna od 8.30 do 14.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, pok.105 (Ip.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie