Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mzkb-b.samorzady.pl


Bielsko-Biała: Sukcesywna dostawa: 1) płynów do układów chłodzenia silników w pojazdach 2) płynu do spryskiwaczy (wersja zimowa) dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 282549 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny , ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa: 1) płynów do układów chłodzenia silników w pojazdach 2) płynu do spryskiwaczy (wersja zimowa) dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa: 1.1. ekologicznych, wyprodukowanych na bazie glikolu monoetylenowego gotowych do użycia oraz koncentratów płynów do układów chłodzenia silników, połączonych z wymiennikiem ciepła retardera automatycznych skrzyń biegów, 1.2. płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych (wersja zimowa - temperatura krystalizacji nie wyższa niż minus 20 st.C) dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie A - obejmuje pkt 1.1. Zadanie B - obejmuje pkt 1.2. Informacje dotyczące ZADANIA A. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości płynu wynosi: - 28.000 dm3 (dotyczy płynu gotowego do użytku), - 2.000 dm3 (dotyczy koncentratu). 3. Płyn do układów chłodzenia musi: a) spełniać wymagania normy PN-C-40007-2000, b) być wyprodukowany na bazie glikolu monoetylenowego, c) charakteryzować się temperaturą krystalizacji nie wyższą niż minus 35 st.C (dotyczy płynu gotowego do użytku), d) charakteryzować się temperatura krystalizacji nie wyższą niż minus 37 st.C w stosunku 1:1 z wodą (dotyczy koncentratu), e) posiadać ochronne właściwości antykorozyjne i antypieniące do układów chłodzenia silników połączonych z wymiennikiem ciepła retardera automatycznej skrzyni biegów, f) posiadać dopuszczenie wg normy zakładowej MAN 324 NF, g) spełniać wymagania specyfikacji Mercedes-Benz oraz nazwa płynu musi znajdować się w aktualnym wykazie wg arkusza MB 325.0 (dotyczy zaoferowanego płynu, a nie jego komponentów), h) spełniać wymagania specyfikacji Mercedes-Benz oraz nazwa płynu musi znajdować się w aktualnym wykazie wg arkusza MB 326.0 (dotyczy zaoferowanego płynu, a nie jego komponentów), i) znajdować się na aktualnej liście spełniających wymogi DAF nr 74002, j) być mieszalny z dotychczas stosowanym przez Zamawiającego płynem Maintain Fricofin (-35), k) być mieszalny z dotychczas stosowanym przez Zamawiającego płynem GLIXOL Long Life. 4. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje płynem (gotowym do użytku), który spełnia jednocześnie wszystkie warunki określone w ustępie 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch rodzajów płynów w ilościach: 4.1. 26.000 dm3 spełniającego warunki określone w ust. 3 pkt. a,b,c,e, (g lub h), j, 4.2. 2.000 dm3 spełniającego warunki określone w ust. 3 pkt a,b,c,e,i,k lub dwóch rodzajów płynów w ilościach: 4.3. 18.000 dm3 spełniającego warunki określone w ust. 3 pkt. a,b,c,e,f,j, 4.4. 10.000 dm3 spełniającego warunki określone w ust. 3 pkt a,b,c,e (g lub h), i,j,k. 5. Płyn do układu chłodzenia w postaci koncentratu w ilości 2.000 dm3 musi spełniać warunki określone w ust. 3 pkt a,b,d,e,f (g lub h), j. 6. Wykonawca musi dostarczać płyn do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własną odpowiedzialność, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Płyn spełniający jednocześnie wszystkie warunki określone w ust. 3 lub warunki określone w ust. 4 pkt. 4.1 lub 4.3 będzie dostarczany do Zamawiającego w pojemnikach zwrotnych o poj. 1000 dm3, a następnie zlewany do atestowanego zbiornika podziemnego na stacji paliw. 7. Zamawiający posiada tylko jeden atestowany zbiornik podziemny na płyn dlatego płyny spełniające tylko warunki określone w ust. 4 pkt 4.2 lub 4.4 oraz w pkt 5 muszą być dostarczane w zwrotnych opakowaniach o pojemności 200 litrów wyposażonych w elektryczną pompę z licznikiem przepływowym umożliwiającym przepompowywanie płynu do mniejszych opakowań. Informacje dotyczące ZADANIA B. 8. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości płynu wynosi 12.000 dm3. 9. Płyn do spryskiwaczy musi charakteryzować się temperaturą krystalizacji nie wyższą niż minus 20 st. C. 10. Wykonawca musi dostarczać płyn do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własną odpowiedzialność, w opakowaniach 5 litrowych, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.96.10.00-8, 24.95.13.11-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). - dla ZADANIA A. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla ZADANIA B. 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancji bankowej, 2.4. gwarancji ubezpieczeniowej, 2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: Wadium - płyn do układów chłodzenia, NIP: ................... Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 09 stycznia 2014r. do godz. 09:30. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, zwróci wadium wniesione w pieniądzu na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 3. Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części IX ust. 4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadku: 1.1. zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego, 1.2. zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT, 1.3. gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, 1.4. wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego, 1.5. gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie, 1.6. zmiany producenta, przy zachowaniu parametrów, uwzględnionych w ofercie (pod warunkiem, że umowa nie jest zawarta z producentem), 1.7. wystąpienia konieczności zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od stron umowy, 1.8. zmiany wykazu osób, podmiotów bądź podwykonawców, wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zmiany te nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) bezpłatnie - na stronie internetowej Zamawiającego; 2) odpłatnie - 50 zł (+ewentualne koszty przesyłki) - w siedzibie Zamawiającego; pok 200 (II p.). Kasa czynna od 8.30 do 14.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, pok.105 (Ip.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ekologicznych, wyprodukowanych na bazie glikolu monoetylenowego gotowych do użycia oraz koncentratów płynów do układów chłodzenia silników, połączonych z wymiennikiem ciepła retardera automatycznych skrzyń biegów.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych (wersja zimowa - temperatura krystalizacji nie wyższa niż minus 20 st. C)..