Bielsko-Biała: Usługa bieżnikowania na zimno (ze wzmocnieniem bocznym) ogumienia samochodowego do taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.
Numer ogłoszenia: 221608 - 2007; data zamieszczenia: 14.11.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 180911 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Długa, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bieżnikowania na zimno (ze wzmocnieniem bocznym) ogumienia samochodowego do taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bieżnikowanie na zimno (ze wzmocnieniem bocznym) ogumienia samochodowego do taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.65.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 334010 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)