Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Miejski Zakład Komunikacyjny
Adres pocztowy:
ul. Długa 50
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bielsko-Biała 43-309 śląskie
Telefon: Fax:
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.mzkb-b.samorzady.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż regałów do pomieszczenia archiwum w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż regałów do pomieszczenia archiwum w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. 2. Struktura i ustawienie regałów przedstawione są w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 3. Regały muszą charakteryzować się następującymi parametrami i wymaganiami technicznymi: 3.1. Rodzaje regałów: a) A - jezdne (ustawione w 2 blokach po 5 szt.), b) B - stacjonarny, c) C - stacjonarny. 3.2. Wymiary regałów: a) wysokość: regały A, B, C, - 2000 mm +/- 50 mm, b) długość: regał A - 9800 mm +/- 10 mm (wraz z panelem frontonowym i korbą), regał B - 3500 mm +/- 10 mm (wraz z panelem frontonowym), regał C - 5030 mm +/- 10 mm, c) szerokość: regały A, B, C - 600 mm. 3.3. Ilość poziomów użytkowych: 5 poziomów oraz półka kryjąca. 3.4. Powierzchnia użytkowa regałów z uwzględnieniem wszystkich poziomów półek - min. 1000 mb. 3.5. Na konstrukcje regałów składają się: ścianki boczne, półki, panele frontowe, podstawy jezdne. 3.6. Ścianki boczne - o konstrukcji ramowej, wykonane z trzech słupków, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną, słupki posiadające podwójną perforację pionową, pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. 3.7. Półki: 3.7.1. Każdy poziom regałów składa się z dwóch rzędów półek o wymiarach: a) regał A - 8 modułów po 1200 mm, b) regał B - 1 moduł o długości 1000 mm oraz 2 moduły o długości 1200 mm, c) regał C - 5 modułów po 1000 mm, d) szerokość półek - 300 mm. 3.7.2. Wykonane z blachy stalowej. Dłuższe krawędzie trzykrotnie gięte, krótsze dwukrotnie gięte, narożniki klinowane (Zamawiający nie dopuszcza zgrzewania). 3.7.3. Mocowania półek w regałach w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane ze stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3.7.4. Regulacja wysokości półek co 20 mm bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. 3.7.5. Wytrzymałość półki przy równomiernym rozłożeniu obciążenia minimum 65 kg. 3.8. Regały typu A i C wyposażone w ścianki działowe (plecy) wykonane z płyty dwustronnie laminowanej. 3.9. Regał typu B wyposażony w drzwi zamykane na zamek patentowy (po dwa klucze) w każdym module z obu stron. 3.10. Przody regałów osłonięte panelami frontonowymi wyposażonymi w tabliczkę opisową. 3.11. Panel frontowy regału B musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z panelami frontowymi regałów A. 3.12. Podstawy jezdne każdego regału (bazy) powinny składać się z czterech części połączonych śrubami. Każda część powinna być wykonana z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych z zimnowalcowanej stali o grubości minimum 2,4 mm, polakierowane od zewnętrznej, jak i od wewnętrznej strony. 3.12.1. Wysokość podstawy w zakresie od 140 - 160 mm. 3.12.2. Odstęp pomiędzy dolną krawędzią podstawy, a górną powierzchnią torowiska winna wynosić minimum 12 mm. 3.12.3. W podstawach jezdnych powinny być zainstalowane elementy konstrukcyjne zabezpieczające regał przed wywróceniem, zamocowane na belce głównej w pobliżu koła. 3.13. Każdy regał typu A musi posiadać możliwość przemieszczania się wzdłuż szyn prowadzących za pomocą kół stalowych montowanych w podstawach jezdnych. 3.13.1. Grubość kół w podstawach jezdnych min. 33 mm, 3.13.2. Średnica min. 150 mm. 3.14. Przejazd regałów winien odbywać się przez napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną przy pomocy trójramiennej metalowej korby. Uchwyt korby powinien być wykonany z materiału, który zapobiega poślizgowi dłoni podczas obrotu korby. Uchwyt powinien obracać się niezależne od obrotu całej korby. 3.15. Pod każdy blok regałów muszą być zamontowane szyny jezdne minimum 5 szt. o długości 4,5 mb. 3.16. Wykonawca wytnie w posadzce cementowej (wylewce) kanały o szerokości 30 cm i grubości od 8 do 10 cm w celu zamontowania szyn jezdnych bezpośrednio do stropu na warstwie betonu konstrukcyjnego. Przekrój montażu szyn stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3.17. Szyny należy wykonać ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie. Szerokość szyn powinna wynosić min. 70 mm, a wysokość min. 15 mm. 3.18. Wymagane jest, aby wzdłuż pierwszej i ostatniej szyny przebiegał łańcuch do prowadzenia napędowego koła zębatego. Łańcuch powinien być umieszczony w specjalnych kanałach usytuowanych wzdłuż każdej z szyn. Górny poziom łańcucha powinien być równy górnemu poziomowi szyny. Szerokość łańcucha min. 18 mm. 3.19. Wszystkie elementy metalowe systemu regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji i pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie. 3.20. Malowanie musi odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. 3.21. Wszystkie elementy metalowe regałów (za wyjątkiem elementów napędu) malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. 3.22. Każdy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty opakowany osobno fragment szyny, fragment ściany bocznej wraz z zaczepem mocującym półkę oraz fragment półki, których opis zawarto w specyfikacji. UWAGA 1 - dotyczy punktu 3.16. Z tego względu, że w pomieszczeniu archiwum trwają prace remontowe, Wykonawca musi wykonać montaż regałów dwuetapowo. Najpierw należy zamontować szyny w istniejącym podłożu, uwzględniając wysokość podłogi po położeniu płytek, (szyny i płytki muszą stanowić jeden poziom), a następnie zamontować konstrukcje regałów. UWAGA 2 Ze względu na ograniczoną wytrzymałość stropu ciężar własny wszystkich regałów nie może przekroczyć 8500 kg.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 28.00.00.00-2
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 20/12/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancji bankowej, 2.4. gwarancji ubezpieczeniowej, 2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK - Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie II/O w Bielsku Białej nr 39 1060 0076 0000 3300 0018 8425, z dopiskiem: Wadium - regały. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 12 września 2007r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

I. Warunki podmiotowe. 1) Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia. Wymagane dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. b) Pełnomocnictwo (oryginał) do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.c) Pełnomocnictwo (oryginał) podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Wymagane dokumenty: a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalegaz opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane dokumenty: a) Wykaz (Załącznik Nr 4 do SIWZ) i referencje, że w okresie ostatnich 36 miesięcy (licząc od daty składania ofert) Wykonawca dostarczył i zamontował regały jezdne o powierzchni użytkowej półek nie mniejszej niż 1000 mb. II. Warunki przedmiotowe: 1) Wykonawca musi potwierdzić, że oferowane w przetargu regały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane dokumenty: a) Klasyfikację ogniową lub inny równoważny dokument wydany przez uprawniony organ (np. Instytut Techniki Budowlanej) potwierdzającą, że oferowane do przetargu regały zaklasyfikowane są jako wyrób niepalny..b) Świadectwo bezpieczeństwa prac lub inny dokument równoważny wydany przez uprawniony organ (np. stowarzyszenie inżynierów) zaświadczające, że zaproponowane do przetargu regałów spełniają wymagania bezpieczeństwa pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

jak wyżej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 95.00
2. Gwarancja - 5.00


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

mzkb-b.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała lub na stronie internetowej Zamawiającego.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 12/09/2007   Godzina: 09:30

Miejsce:

Miejski Zakład KOmunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, pok. 105, II p.

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *


CZĘŚĆ Nr: NAZWA:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA4) KRYTERIA OCENY OFERT