Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Miejski Zakład Komunikacyjny
Adres pocztowy:
ul. Długa 50
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bielsko-Biała 43-309 śląskie
Telefon: Fax:
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.mzkb-b.samorzady.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa bonów

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Jednorazowa dostawa bonów dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 22.86.50.00-1
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 30/11/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia. Wymagane dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. b) Pełnomocnictwo (oryginał) do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.c) Pełnomocnictwo (oryginał) podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a także musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagane dokumenty: Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 3) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane dokumenty: Wykaz placówek (Załącznik Nr 4 do SIWZ), gdzie można realizować bony. Wskazane do realizacji bonów placówki winny być czynne nie krócej niż od godz. 10.00 do godz. 18.00 we wszystkie dni robocze w okresie ważności bonów. Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Jak wyżej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 90.00
2. Liczba dostępnych placówek handlowych na terenie Bielska-Białej - 6.00
3. Termin realizacji bonów - 4.00


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.mzkb-b.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Odpłatnie: 50 zł, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała ul. Długa 50. Nieodpłatnie: strona internetowa.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 13/11/2007   Godzina: 09:30

Miejsce:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała ul. Długa 50, pokój 105 (I piętro)

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *


CZĘŚĆ Nr: NAZWA:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA4) KRYTERIA OCENY OFERT