Bielsko-Biała: Prowadzenie kontroli biletów oraz na usługę windykacyjną należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej świadczoną na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.
Numer ogłoszenia: 202356 - 2007; data zamieszczenia: 23.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie kontroli biletów oraz na usługę windykacyjną należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej świadczoną na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest: 1.1. prowadzenie kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej Zamawiającego, według zasad opisanych w Załączniku Nr 1 do Umowy, 1.2. pobieranie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, 1.3. prowadzenie czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników Zamawiającego zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę i kosztami wezwania do zapłaty z tytułu nałożonych, a nie zapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej, 1.4. rozpatrywanie odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych, 1.5. wykonywanie innych czynności opisanych w § 1 umowy. 2. Czynności windykacyjne, o których mowa w ust. 1.3 mogą być prowadzone jedynie wobec osób fizycznych - dłużników Zamawiającego, wyłącznie do wysokości odpowiadającej kwocie należności głównej powiększonej o należne odsetki ustawowe za zwłokę i koszty wezwania do zapłaty. 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie zaplecze biurowe z obsługą, zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego, które umożliwi w dni robocze przyjmowanie interesantów w godzinach 800 - 1600. 4. Wykonawca będzie realizował czynności będące przedmiotem zamówienia w imieniu Zamawiającego, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.85.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, pok. 200, II p..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2007 godzina 11:30, miejsce: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, pok. 105, I p..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).