Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Publikacja obowiązkowa
Publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:
Miejski Zakład Komunikacyjny
Adres pocztowy:
ul. Długa 50
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bielsko-Biała 43-309 śląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Władysław Pyś, tel. 033/ 814-35-11 wew. 261; Renata Fornal, tel. 033/ 814-48-73
E-mail: Fax:
mzkb-b@bb.onet.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.mzkb-b.samorzady.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):


Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:


Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/OFERTY

Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
E-mail: Fax:
Adres internetowy:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Tak Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonywanie prac wchodzących w zakres obsługi codziennej pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego


Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:(b) Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne


Główne miejsce realizacji dostawy:(c) Usługi

Kategoria usług: 27

Główne miejsce świadczenia usług:

siedziba Zamawiającego

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej:Wartość umowy ramowej:Waluta

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na wykonywaniu niżej wymienionych prac wchodzących w zakres obsługi codziennej pojazdów. 1. Prace wykonywane codziennie w autobusach, które zjechały do zajezdni po wykonaniu zadań na liniach komunikacyjnych: 1.1. Przejazd autobusem ze stanowiska postojowego na myjkę szczotkową i ustawienie autobusu w osi bramy myjni. 1.2. Umycie autobusu z zewnątrz, po uprzednim przygotowaniu autobusu (zamknięcie okien, włazów, drzwi oraz złożenie lusterek lub ich demontaż) - czynność wykonywana w miarę potrzeb. UWAGA! - w przypadku dużych zabrudzeń mycie zasadnicze poprzedza spłukanie wodą za pomocą myjki wysokociśnieniowej. 1.3. Przejazd autobusem na stanowisko sprzątania: 1.3.1. odkurzanie podłogi autobusu łącznie z kabiną kierowcy, 1.3.2. przetarcie na mokro i wytarcie na sucho parapetów i podszybia szyb czołowych i tylnych, gaśnic, obudów mechanizmów drzwiowych, foteli pasażerskich, ram okiennych, deski rozdzielczej, 1.3.3. przetarcie na mokro i dezynfekcja poręczy, uchwytów, kasowników oraz koła kierownicy, 1.3.4. opróżnianie śmietniczek, 1.3.5. usunięcie napisów wykonanych przez pasażerów na elementach konstrukcji autobusu, 1.3.6. w okresie zimowym odladzanie i odśnieżanie stopni. UWAGA ! W okresie zimowym, w czasie znacznych spadków temperatur (poniżej -100C) czynności wymienione w punktach 1.3.2. i 1.3.3. - wykonuje się na sucho. W takich przypadkach na uruchomienie myjni potrzebna jest zgoda mistrza Działu Technicznego. 1.4. Przejazd autobusem na stanowisko przeglądowe obsługiwane przez pracowników MZK. 1.5. Przejazd autobusem na stanowisko postojowe. 1.6. Sprzątanie hali obsług po zakończeniu przeglądów codziennych autobusów, tj. nie później niż do godz. 600, obejmujące: 1.6.1. codzienne zamiatanie całej hali, czyszczenie okładzin kafelkowych w kanałach obsługowych, czyszczenie urządzeń myjni, 1.6.2. jeden raz w miesiącu - czyszczenie posadzki, 1.6.3. co 6 miesięcy, w miesiącach grudzień i czerwiec, mycie okien z zewnątrz i wewnątrz, bram wjazdowych, okładzin kafelkowych na hali. 2. Prace wykonywane okresowo: 1.1. Mycie i sprzątanie okresowe autobusów z użyciem środków chemicznych wykonywane jeden raz w miesiącu, wg harmonogramu ustalonego z Kierownikiem Działu Technicznego: 1.1.1. mycie wszystkich ścian zewnętrznych, 1.1.2. umycie ścian i sufitu wewnątrz autobusu i wytarcie do sucha, 1.1.3. umycie i wytarcie do sucha szyb wewnątrz autobusu, 1.1.4. umycie poręczy i uchwytów, osłon siłowników drzwiowych, 1.1.5. czyszczenie siedzeń pasażerskich i fotela kierowcy, 1.1.6. umycie podłogi i stopni (po odkurzeniu), 1.1.7. umycie kabiny kierowcy, 1.1.8. umycie ram okiennych i drzwi, 1.1.9. usunięcie napisów (graffiti) z elementów konstrukcji autobusu, 1.1.10. oczyszczenie elementów kołowrotu i opończy przegubu. 1.2. Mycie pod ciśnieniem po sezonie zimowym i na zlecenie kierownika Działu Technicznego: silników, chłodnic, komór, schowków, elementów podwozia w autobusach. Autobusy muszą być przygotowane do wyjazdu na linie o godz. 3.30. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Zamawiający posiada 133 szt. autobusów, w tym: 1) 41 sztuk autobusów przegubowych, 2) 92 sztuki autobusów krótkich. 2. Ilość autobusów w czasie trwania umowy może ulec zmianie w zależności od zakupów i kasacji. 3. Codziennie linie komunikacyjne obsługuje średnio 100 szt. autobusów, w tym 35 szt. przegubowych i 65 szt. autobusów krótkich. 4. Zamawiający ponosić będzie koszty zużytej wody, energii elektrycznej oraz koszty środków chemicznych użytych przy myciu zewnętrznym autobusów. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za spowodowane szkody w czasie trwania umowy na placach manewrowych, halach obsługowych i myjce, a w szczególności za szkody związane z uszkodzeniem autobusów i myjni.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

1.Wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz referencje, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2. Prospekty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych urządzeń, którymi Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 1.4 III Części SIWZ.

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 50.11.11.10-0
Dodatkowe przedmioty
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres

powyżej 60.000 euro

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany Wymagany

Data rozpoczęcia 01/12/2006 Data zakończenia 30/11/2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

20.000 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. W celu realizacji zamówienia Wykonawca musi: 1.1. przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia, 1.2. być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 3 mln złotych, 1.3. dysponować minimum 6 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii \D\, 1.4. zapewnić odpowiedni sprzęt do ciśnieniowego mycia oraz sprzątania autobusów: 1.4.1. wysokociśnieniowe urządzenie gorącowodne (2 szt.), spełniające minimalne parametry i wymagania: 1) wydajność tłoczenia - 500-800 l/h, 2) wylotowe ciśnienie wody - regulowane od 30 do 180 bar, 3) temperatura podgrzewanej wody - regulowana do 900C, 4) rodzaj prądu - 3 - 400V 50Hz, 1.1.2. zmywarko - szorowarka do mycia posadzek (1 szt.), spełniające minimalne parametry: 1) wydajność - min. 1000 m2/h, 2) zasilanie akumulatorowe - 24 V, 3) średnica szczotki - min. 430 mm, 4) obroty szczotki - min. 120 obr/min, 5) pojemność zbiorników (detergentów i zanieczyszczeń) - min. po 40 l. Dodatkowe wyposażenie zmywarki: 1) szczotka obrotowa z włosia nylonowego, 2) rzep z uchwytem (talerz napędowy), 3) zbiornik detergentów, 4) zbiornik zanieczyszczeń, 5) ssawa wraz z prowadnicami, 6) uchwyt sterowniczy z możliwością regulacji kąta nachylenia, 1.1.3. profesjonalny dwuturbinowy odkurzacz z możliwością odsysania wody (4 szt.), spełniający minimalne parametry: 1) wydatek powietrza - 2 x min. 55l/s, 2) podciśnienie - min. 230 mbar, 3) pojemność zbiornika - min. 70 l, 4) wąż doprowadzający (długość) - min. 12 m, 1.1.4. profesjonalne urządzenie piorąco-odssysające do czyszczenia siedzeń (1 szt.), spełniające minimalne parametry: 1) wydatek powietrza - min. 50 l/s, 2) podciśnienie - min. 200 mbar, 3) pojemność zbiornika - min. 10 l, 4) ciśnienie spryskiwania - max 2,5 bara. UWAGA! Szerokość wszystkich urządzeń nie może przekraczać 700 mm. 1.5. udokumentować, przedkładając stosowne referencje, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Za usługi o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia uznaje się prace wymienione w I Części SIWZ wykonywane dla potrzeb przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, 1.6. przed podpisaniem umowy przedłożyć wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg Załącznika Nr 2 do Umowy. Do wykazu należy dołączyć kserokopie prawa jazdy kategorii D oraz aktualne badania lekarskie osób, które będą obsługiwać autobusy na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Badania lekarskie powinny być wykonane w specjalistycznej przychodni pod kątem manewrowania autobusami. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po przedstawieniu od niego pisemnego oświadczenia o uregulowaniu płatności względem podwykonawców. 3. Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca musi spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, że Wykonawca: 1.1. spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2. pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty, 1.3. zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem przetargu a także, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, tj. Formularzem Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) następujące dokumenty. 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym, 2.3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). 2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty, 2.5. Aktualną informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty, 2.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 3.1. Wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz referencje, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 3.2. Prospekty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych urządzeń, którymi Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 1.4 III Części SIWZ. 4. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć: 4.1. Polisę lub inny dokument potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 3 mln złotych. W przypadku gdy Wykonawca dokona uszkodzenia mienia Zamawiającego, to winien on będzie wypłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości wyrządzonej szkody. 4.2. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 4.3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.4. Dowód wniesienia wadium w formie i na zasadach określonych w Pzp i SIWZ. 5. Informacja dla Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2.1., 1.2.5., 1.2.6. oraz 1.2.7. niniejszej części SIWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 5.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 6. Zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.2.4. niniejszej części SIWZ, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższych punktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak

Nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzonaIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)

www.mzkb-b.samorzady.pl

Opłata 50.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:

Przy odbiorze osobistym - wpłata w kasie Zamawiającego; w przypadku przekazania pocztą - za pobraniem pocztowym. Wówczas należy doliczyć koszty przesyłki. Na stronie interenetowej Zamawiającego - bezpłatnie

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 10/11/2006

Godzina: 09:30

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

polskiIV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 10/11/2006

Godzina: 10:00

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, pok. 211 (II piętro)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:VI.2) INFORMACJE DODATKOWEZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

1) Krótki opis2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

3) Wielkość lub zakres4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

5) Kryteria oceny ofert6) INFORMACJE DODATKOWE