Ogłoszenie nr 660632-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny: Utylizacja odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Długa  50 , 43309   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. , e-mail mzkb-b@bb.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mzkb-b.samorzady.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzkb-b.samorzady.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzkb-b.samorzady.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utylizacja odpadów
Numer referencyjny: DZP-3412/07/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pochodzących z: 1.1. osadników TOS, separatorów substancji ropopochodnych, kanałów myjni, 1.2. kanalizacji technologicznej, 1.3. kanalizacji deszczowej wewnętrznej i kolektora deszczowego, 1.4. kanalizacji bytowej i separatora tłuszczu znajdujących się na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Zadania, oznacza to, że każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań: 2.1. Zadanie Nr 1 - Czyszczenie kanalizacji deszczowej, osadników TOS-10 deszczowych, kolektora deszczowego. 2.2. Zadanie Nr 2 - Czyszczenie kanałów myjni, kanalizacji technologicznej, osadnika TOS-10 technologicznego i separatorów substancji ropopochodnych. 2.3. Zadanie Nr 3 - Czyszczenie kanalizacji bytowej i separatora tłuszczu. Wykaz odpadów, ilość, z podziałem na zadania określony został w Załączniku Nr 2 cz. 2 do SIWZ. UWAGA! 1) W Zadaniu Nr 1 dotyczącym utylizacji odpadów z czyszczenia osadów i szlamów z kanalizacji deszczowej należy uwzględnić koszty odbioru i wymiany koksu z osadników TOS-10, transportu i utylizacji wydobytych odpadów (dwa razy w roku), jak również utrzymania kanalizacji oraz betonowego wylotu do potoku Olszówka w dobrym stanie technicznym zapewniającym właściwe ich funkcjonowanie i obsługę. W cenie należy uwzględnić systematyczne prowadzenie wpisów do książek eksploatacyjnych separatorów oraz osadników TOS i sporządzanie protokołów z czyszczenia. Sprzęt do wydobycia koksu zapewnia Wykonawca a koszty ewentualnego wynajmu należy ująć w cenie ofertowej. Koszty ważenia osadów ponosi Wykonawca. Kwit wagowy musi być dostarczony Zamawiającemu. 2) W Zadaniu Nr 2 dotyczącym utylizacji odpadów z czyszczenia osadów i szlamów z osadników typu TOS-10, kanałów myjni, separatorów substancji ropopochodnych oraz przewodów kanalizacji technologicznej należy uwzględnić koszty, transportu i utylizacji wydobytych odpadów (do dwóch razy w roku), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W cenie należy uwzględnić czyszczenie zbiorników oraz systematyczne prowadzenie wpisów do książek eksploatacyjnych separatorów oraz osadników TOS i sporządzanie protokołów z czyszczenia, a także ważenie odpadów. Koszty ważenia osadów ponosi Wykonawca. Kwit wagowy musi być dostarczony Zamawiającemu. 3) W Zadaniu Nr 3 należy uwzględnić koszty czyszczenia, odbioru, transportu i utylizacji osadów z kanalizacji sanitarnej (trzy razy w roku) oraz z separatora tłuszczu, jak również utrzymania tego separatora w stanie technicznym, zapewniającym właściwe jego funkcjonowanie i obsługę. Czyszczenie separatora musi odbywać się pięć razy w roku. Uwaga! Czyszczenie wszystkich studni (dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3) obejmuje wydobycie szlamów, osadów, błota i piasku, wszelkich kamieni, cegieł, itp. oraz dokładne płukanie studni.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90400000-1
90410000-4
90470000-2
90512000-9
90513600-2
90513700-3
71700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. polegających na czyszczeniu kanalizacji i urządzeń wraz z odbiorem, transportem i utylizacją wydobytych odpadów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Termin wykonania zamówienia i ceny zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym, że ceny jednostkowe nie mogą przekroczyć cen zaoferowanych w ofercie. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa bądź umowy zostaną podpisane bezpośrednio po zakończeniu czynności przetargowych na okres 36 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Wykonawcy składający ofertę na Zadania Nr 1-3 muszą przedłożyć oświadczenie podmiotu, który będzie przyjmować odpad w miejscu utylizacji, że posiada aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów, wydaną przez właściwego starostę (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 2. Wykonawcy składający ofertę na Zadanie Nr 3 muszą posiadać i przedłożyć zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane na podstawie art. 7 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia z właściwego urzędu, że przedłożona decyzja jest aktualna, tzn. nie została zawieszona bądź cofnięta lub nie utraciła swojej ważności z jakichkolwiek innych przyczyn. Dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków poprzez złożenie Oświadczenia (Załącznik Nr 3a do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi: a) czyszczenia kanalizacji o długości 6000 mb wraz ze studzienkami i 4 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 1, b) czyszczenia kanalizacji o długości 4000 mb wraz ze studzienkami i 8 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 2, c) czyszczenia kanalizacji o długości 350 mb wraz ze studzienkami i 1 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: 1) Wykaz (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz z podaniem ich wartości i ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2) Poświadczenie (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o których mowa w pkt 1) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do usług nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3. Wykonawcy są zobowiązani złożyć przedmiotowy wykaz odpowiednio do Zadania, dla którego składają ofertę. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć wspólny dokument pod warunkiem, że z tego dokumentu będzie wynikało, że Wykonawca zrealizował lub realizuje usługi w ww. ilościach dla zadań, dla których składa ofertę. 3) Wykonawca musi dysponować samochodem ssąco-płuczącym z recyklingiem wody o następujących parametrach: a) pompa próżniowa o wydatku min 1200 m3/h, pompossanie z głębokości min. 6 m liczonej od powierzchni gruntu, wąż ssący min fi 100 mm, b) pompa tłocząca (płukanie) min 140 bar; wydajność 400 l/min, waż płuczący 5/4" o długości min 120 mb, c) komplet głowic umożliwiający czyszczenie kanalizacji o średnicach od fi 100 do fi 1000, głowica do wycinania korzeni do średnicy fi 400, d) komplet korków pneumatycznych od średnicy Ø 50 mm do Ø 1000 mm, Dotyczy Zadania Nr 1. 4) Wykonawca musi dysponować samochodem ssąco-płuczącym z recyklingiem wody o następujących parametrach: a) komplet głowic umożliwiający czyszczenie kanalizacji o średnicach od fi 100 do fi 1000, głowica do wycinania korzeni do średnicy fi 400, b) komplet korków pneumatycznych od średnicy Ø 50 mm do Ø 400 mm. Dotyczy Zadania Nr 2 i 3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada odpowiednio dla Zadania, na które składa ofertę: Oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SIWZ) o dysponowaniu samochodem ssąco-płuczącym z recyclingiem wody o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. 5) Wykonawca musi dysponować autocysterną do czyszczenia kanałów myjni oraz separatorów o pojemności min. 20 m3 – z ważnymi badaniami ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dotyczy Zadania Nr 2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: a) Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ) o dysponowaniu autocysterną o pojemności min. 20m3 do czyszczenia kanałów myjni oraz separatorów. b) Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. 6) Wykonawca, po wykonaniu usługi, każdorazowo zobowiązany jest do monitorowania wykonanych prac wskazanych odcinków przez Zamawiającego. W tym celu musi dysponować kamerą TV z możliwością nagrania na płycie CD. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: Oświadczenie (Załącznik Nr 7 do SIWZ), że Wykonawca będzie dysponował kamerą TV z możliwością nagrania na płycie CD prac objętych zamówieniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi: a) czyszczenia kanalizacji o długości 6000 mb wraz ze studzienkami i 4 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 1, b) czyszczenia kanalizacji o długości 4000 mb wraz ze studzienkami i 8 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 2, c) czyszczenia kanalizacji o długości 350 mb wraz ze studzienkami i 1 szt. urządzeń (separatorów) - dotyczy Zadania Nr 3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: Wykaz (Załącznik Nr 8 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług wraz z podaniem ich wartości i ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Poświadczenie (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o których mowa w pkt 1. zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do usług nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy Zadania Nr 1, 2 i 3. Wykonawcy są zobowiązani złożyć przedmiotowy wykaz odpowiednio do Zadania, dla którego składają ofertę. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć wspólny dokument pod warunkiem, że z tego dokumentu będzie wynikało, że Wykonawca zrealizował lub realizuje usługi w ww. ilościach dla zadań, dla których składa ofertę. 3. Wykonawca musi dysponować samochodem ssąco-płuczącym z recyklingiem wody o następujących parametrach: 1) pompa próżniowa o wydatku min 1200 m3/h, pompossanie z głębokości min. 6 m liczonej od powierzchni gruntu, wąż ssący min fi 100 mm, 2) pompa tłocząca (płukanie) min 140 bar; wydajność 400 l/min, waż płuczący 5/4" o długości min 120 mb, 3) komplet głowic umożliwiający czyszczenie kanalizacji o średnicach od fi 100 do fi 1000, głowica do wycinania korzeni do średnicy fi 400, 4) komplet korków pneumatycznych od średnicy Ø 50 mm do Ø 1000 mm, Dotyczy Zadania Nr 1. 4. Wykonawca musi dysponować samochodem ssąco-płuczącym z recyklingiem wody o następujących parametrach: a) komplet głowic umożliwiający czyszczenie kanalizacji o średnicach od fi 100 do fi 1000, głowica do wycinania korzeni do średnicy fi 400, b) komplet korków pneumatycznych od średnicy Ø 50 mm do Ø 400 mm. Dotyczy Zadania Nr 2 i 3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca przedkłada odpowiednio dla Zadania, na które składa ofertę: Oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SIWZ) o dysponowaniu samochodem ssąco-płuczącym z recyclingiem wody o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi dysponować autocysterną do czyszczenia kanałów myjni oraz separatorów o pojemności min. 20 m3 – z ważnymi badaniami ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dotyczy Zadania Nr 2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: 1) Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ) o dysponowaniu autocysterną o pojemności min. 20m3 do czyszczenia kanałów myjni oraz separatorów. 2) Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. 6. Wykonawca, po wykonaniu usługi, każdorazowo zobowiązany jest do monitorowania wykonanych prac wskazanych odcinków przez Zamawiającego. W tym celu musi dysponować kamerą TV z możliwością nagrania na płycie CD. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedkłada: Oświadczenie (Załącznik Nr 7 do SIWZ), że Wykonawca będzie dysponował kamerą TV z możliwością nagrania na płycie CD prac objętych zamówieniem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. 2. Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.1. dla Zadania Nr 1 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 1.2. dla Zadania Nr 2 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 1.3. dla Zadania Nr 3 - 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1. pieniężnej, 2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancji bankowej, 2.4. gwarancji ubezpieczeniowej, 2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, II Oddział w Bielsku-Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – utylizacja; NIP Wykonawcy: …………..” Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 19 grudnia 2018 r. do godz. 930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego. 4.1. Dokument wadialny ma być wystawiony na Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała. 4.2. Gwarancje lub poręczenia mają być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Czas reakcji30,00
Termin płatności10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: 1. zmiany, przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, np. zmiany stawki VAT, itp., 2. zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, 3. zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, ust. 1 umowy, 4. gdy wobec jednej ze stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, 5. wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego, 6. gdy Wykonawca zrealizuje umowę wg lepszej technologii, przy użyciu bardziej nowoczesnego sprzętu niż przewidziano w ofercie, 7. wystąpienia konieczności zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od stron umowy, 8. zmiany wykazu osób, podmiotów bądź podwykonawców, wskazanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zmiany te nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-19, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH