Bielsko-Biała: Modernizacja głównej hali napraw autobusów i budynku rzemiosł w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania
Numer ogłoszenia: 101032 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja głównej hali napraw autobusów i budynku rzemiosł w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji głównej hali napraw autobusów i budynku rzemiosł w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50. 2. Szczegółowy zakres prac został określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ), Specyfikacji technicznej, w której opisane zostały poszczególne pozycje przedmiaru robót budowlanych (Załącznik Nr 4 cz.1 do SIWZ), jak również projekcie instalacyjno-budowlanym (Załącznik Nr 6 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 5 letniej gwarancji oraz wykonywania co roku bezpłatnie przeglądów zainstalowanych urządzeń i okablowania. 4. Wykonawca musi wykonać roboty zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, a w szczególności techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz stosować materiały i urządzenia, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 5. Wykonawca musi przestrzegać ogólne zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące na terenie MZK, zgodnie z - Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. UWAGA Nr 1 Niniejsze postępowanie nie dotyczy wykonania wszystkich instalacji objętych dokumentacją lecz tylko fragmentów instalacji znajdujących się w następujących pomieszczeniach stacji obsługi: 1) duża hala remontów, 2) węzeł cieplny, 3) warsztat napraw części i zespołów, 4) warsztat mechaniczno-ślusarski, 5) warsztat naprawy układów zasilania, 6) pomieszczenie głównej rozdzielni elektrycznej, 7) korytarz, 8) warsztat naprawy pomp, 9) warsztat elektryczny nr 1 (mechanika precyzyjna), 10) warsztat elektryczny nr 2, 11) warsztat elektryczny nr 3 (naprawy akumulatorów), 12) WC obok myjni, 13) pomieszczenie sprężarki, 14) pomieszczenie gospodarcze myjni, 15) magazyn podręczny, 16) szatnie i umywalnie na I piętrze budynku rzemiosł wraz z korytarzem. W biurze mistrzów, biurze kierownika, korytarzach, myjni części i zespołów, ładowni akumulatorów, wulkanizatorni instalacje zostały już wykonane lub zostaną wykonane przez innego wykonawcę. Instalacje te należy podłączyć do modernizowanej instalacji c.o. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgadniać z Zamawiającym i projektantem. Autorem projektów instalacji jest firma EKOTOM, Tomasz Nawieśniak, 43-360 Bystra, ul. Uzdrowiskowa 7. W związku z opracowaniem dokumentacji na wykonanie modernizacji instalacji c.o. łącznie z instalację wentylacji Zamawiający wprowadza następujące uwagi do projektu: a) nagrzewnice typu VOLCANO VR-1 zgodnie z projektem instalacji c.o. i wentylacji firmy EKOTOM, 43-360 Bystra, ul. Uzdrowiskowa 7 należy podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania i zaopatrzyć w układy sterowania aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z okablowaniem urządzeń i armaturą oraz termostatem pomieszczeniowym zawierającym program tygodniowy (np. RDE-10 ), b) węzeł c.o. musi posiadać regulator (np. RVD 240C lub równoważny) zabudowany w szafie sterowniczej , wraz z okablowaniem urządzeń i armaturą, c) przy sporządzaniu oferty nie należy uwzględniać wykonania instalacji w pomieszczeniu akumulatorowni, wulkanizatorowni, garażu dla wózka oraz myjni części. d) obudowę rurociągów biegnących na ścianach hali wykonać z PCV w sposób umożliwiający łatwy dostęp do instalacji ( otwierane klapy) w celu naprawy lub sprawdzenia rurociągów. e) rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym wg rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych podanych w ofercie, jednak w kwocie nie wyższej niż wartość umowna dla całego zadania. Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy dokumentację projektową powykonawczą z wszelkimi zmianami naniesionymi w projekcie zasadniczym oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu wszelkie przewidziane przepisami dokumenty i protokoły, a w szczególności: oświadczenie kierownika budowy, deklaracje zgodności, oznaczenie CE, certyfikaty i świadectwa dla wbudowanych wyrobów i materiałów, certyfikaty B, protokoły z prób szczelności, itp. UWAGA Nr 2 W trakcie wykonywania robót na hali i w warsztatach Zamawiający będzie dokonywał bieżących napraw autobusów i podzespołów. Zatem, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac etapami w taki sposób, aby nie kolidowały z pracami wykonywanymi przez pracowników Zamawiającego. Wszelkie niezbędne zabezpieczenia takie, jak: rusztowania, barierki ochronne, oznakowanie, zabezpieczenie folią urządzeń i instalacji znajdujących się na hali leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszty należy wkalkulować do ceny ofertowej. Wywóz gruzu i innych odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót instalacyjnych odbywać się będzie na koszt i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) w siedzibie Zamawiającego - odpłatnie - 100,00 zł; 2) na stronie internetowej - nieodpłatnie..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2008 godzina 09:30, miejsce: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105, Dziennik podawczy).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).