logo
Inne » Pracownicy poszukiwani
KASJER KASY BILETOWEJ
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Dyrektor Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia艂ej
OG艁ASZA
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
w Miejskim Zak艂adzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia艂ej, ul. D艂uga 50
43-309 Bielsko-Bia艂a

WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE:
kasjer w Dziale Kas Biletowych

OPIS STANOWISKA:
Do g艂贸wnych zada艅 pracownika b臋dzie nale偶a艂o wykonywanie nast臋puj膮cych obowi膮zk贸w:
1. Zadania g艂贸wne - prowadzenie ca艂okszta艂tu spraw zwi膮zanych z automatami biletowymi a聽w szczeg贸lno艣ci:
* monitorowanie stanu ich pracy,
* nadzorowanie rozliczenia transakcji got贸wkowych oraz przy pomocy karty p艂atniczej,
* prowadzenie szczeg贸艂owej statystki sprzeda偶y,
* prowadzenie pe艂nej dokumentacji zwi膮zanej z kompleksow膮 obs艂uga automat贸w biletowych,
* wystawianie dokument贸w sprzeda偶y oraz ich korekt,
* pe艂ne rozliczanie automat贸w biletowych oraz sporz膮dzanie dokumentacji ksi臋gowej w聽tym zakresie,
* nadz贸r nad prawid艂owo艣ci膮 odbioru got贸wki z automat贸w biletowych oraz prawid艂owo艣ci膮 ich nape艂nienia,
* prowadzenie ca艂okszta艂tu spraw zwi膮zanych z pobranymi drukami bilet贸w,
* prowadzenie pe艂nej korespondencji w zakresie funkcjonowania automat贸w biletowych,
* przyjmowanie reklamacji od pasa偶er贸w.
2. Zadania pomocnicze - wykonywanie innych nie wymienionych wy偶ej czynno艣ci wynikaj膮cych z zakresu obowi膮zk贸w i odpowiedzialno艣ci.
3. Zadania okresowe - monitorowanie pracy kas biletowych podczas zast臋pstwa Kierownika Dzia艂u Kas Biletowych.

Odpowiedzialno艣膰 pracownika:
S艂u偶bowa i materialna.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy
Praca w budynku administracyjnym Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego i na terenie Miasta Bielska-Bia艂ej. Bezpieczne warunki pracy.

Stanowisko pracy i charakter pracy
Stanowisko samodzielne, praca w budynku na wysokim parterze oraz na terenie Miasta. Cz臋sta konieczno艣膰 przenoszenia przedmiot贸w. Wymagana pe艂na sprawno艣膰 fizyczna.

Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w Miejskim Zak艂adzie Komunikacyjnym w Bielsku-Bia艂ej, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej聽聽聽 i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w czerwcu 2015 r. jest ni偶szy ni偶 6%.

NIEZB臉DNE WYMAGANIA:
1) obywatelstwo polskie*
2) wykszta艂cenie wy偶sze; wymagany profil /specjalno艣膰/: kierunek studi贸w zwi膮zany ze stanowiskiem,
3) co najmniej 2 letni sta偶 pracy na podobnym stanowisku,
4) kandydat ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych,
5) kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) wymagania wynikaj膮ce z formularza opisu stanowiska pracy stanowi膮cego za艂膮cznik do og艂oszenia o naborze,
8) stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
9) posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B.

DOATKOWE WYMAGANIA:
1) preferowana specjalno艣膰 kierunku studi贸w: rachunkowo艣膰 lub pokrewne (np. finanse, administracja),
2) preferowana znajomo艣ci przepis贸w ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug, obs艂ugi kas fiskalnych, zasad rachunkowo艣ci.

Predyspozycje osobowo艣ciowe:
uczciwo艣膰, komunikatywno艣膰, samodzielno艣膰, sumienno艣膰, kreatywno艣膰, odporno艣膰 na stres.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie**, z podaniem danych umo偶liwiaj膮cych kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2) list motywacyjny podpisany w艂asnor臋cznie,
3) 偶yciorys - curriculum vitae,
4) kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie wy偶sze,
5) kserokopie innych dokument贸w o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiej臋tno艣ciach,
6) kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych sta偶 pracy (艣wiadectwa pracy, aktualne za艣wiadczenia o zatrudnieniu) lub dokument贸w potwierdzaj膮cych wykonywanie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
7) kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,***
8) o艣wiadczenie kandydata, o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu
z pe艂ni praw publicznych,
9) o艣wiadczenie kandydata, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
10) o艣wiadczenie kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post臋powania rekrutacyjnego danych osobowych, w tym danych wra偶liwych, zgodnie聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z p贸藕n. zm.).

Oferty nale偶y sk艂ada膰 lub przesy艂a膰 w terminie do:聽 04.08.2015 r.
(uwaga: liczy si臋 data wp艂ywu do Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku- Bia艂ej), na adres:

Miejski Zak艂ad Komunikacyjny w Bielsku-Bia艂ej
Sekretariat, pok. 105
ul. D艂uga 50
43-309 Bielsko-Bia艂a

w zamkni臋tych kopertach z dopiskiem: "Nab贸r na stanowisko kasjera w Dziale Kas Biletowych + imi臋 i nazwisko"

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru - kandydaci zostan膮 powiadomieni drog膮 e-mail lub telefonicznie.
2. Dokumenty sk艂adane w j臋zyku obcym nale偶y z艂o偶y膰 wraz z t艂umaczeniem na j臋zyk polski.
3. Oferty, kt贸re wp艂yn膮 drog膮 elektroniczn膮, niekompletne lub po wy偶ej wskazanym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
4. Dokumenty z艂o偶one w naborze mo偶na odebra膰 w terminie 3 miesi臋cy od daty og艂oszenia wyniku naboru w Dziale Spraw Pracowniczych (pok. 113). Po wy偶ej wymienionym terminie dokumenty z naboru zostan膮 zniszczone, zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮.
5. MZK zastrzega sobie prawo do odst膮pienia od naboru bez podania przyczyny.
6. Osoba, kt贸rej oferta zostanie wybrana b臋dzie zobowi膮zana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralno艣ci za przest臋pstwa 艣ciganie z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
* Kierownik jednostki, upowszechniaj膮c informacje o wolnym stanowisku urz臋dniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz臋dniczym, wskazuje stanowisko, o kt贸re poza obywatelami polskimi mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.).
** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie, stanowi za艂膮cznik Nr 1 do rozporz膮dzenia Ministra Pracy i聽Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawc贸w dokumentacji w sprawach zwi膮zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z聽p贸藕n. zm.) i jest dost臋pny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zak艂adu Komunikacyjnego w Bielsku-Bia艂ej w聽cz臋艣ci dotycz膮cej nabor贸w na stanowiska.
*** Dotyczy kandydat贸w, kt贸rzy zamierzaj膮 skorzysta膰 z uprawnienia, o kt贸rym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.).Autor : Mariola Duda
Zredagowa艂(a) : Tadeusz Goliasz
Data wprowadzenia : 2015-07-23 11:41:11
Data ostatniej modyfikacji : 23.07.2015 11:41
Liczba wy艣wietle艅 : 513

Redaktor  Data modyfikacji 
Tadeusz Goliasz  23.07.2015 11:44poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  23.07.2015 11:52poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  05.08.2015 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  26.08.2015 14:29poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  28.08.2015 12:39poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  28.08.2015 12:40poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  25.04.2017 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  25.04.2017 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  11.05.2017 10:33poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  11.05.2017 10:36poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  29.05.2017 11:14poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  29.05.2017 11:17poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  30.05.2017 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  30.05.2017 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  27.07.2017 09:02poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.08.2017 11:01poka偶 t膮 wersj臋
Tadeusz Goliasz  18.08.2017 11:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 995213